Et benleri kötü haberciler olabilir

Yrd. Doç. Dr. İlk­ay Çakır

Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Yrd. Doç over here. Dr. İlk­ay Çakır, et ben­le­ri ve akan­to­sis nig­ri­kan­sın insü­lin diren­ci­nin belir­ti­si ola­bi­le­ce­ği­ni vurguluyor.

Kan şeke­ri ve insü­lin sevi­ye­le­rin­de­ki deği­şi­min et ben­le­ri­nin art­ma­sı­na neden oldu­ğu­nu anla­tan Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. İlk­ay Çakır, et beni olma­yan birey­ler­le kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da et ben­le­ri olan­la­rın koles­te­rol oran­la­rı­nın daha yük­sek, iyi koles­te­rol sevi­ye­le­ri­nin daha düşük oldu­ğu­nun sap­tan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Çakır, şu uya­rı­lar­da bulun­du: Cilt­te en sık görü­len deği­şik­lik­ler ola­rak tanım­la­nan akan­to­sis­nig­ri­kans ve skin tag’ler de insü­lün diren­ci­nin bir diğer belir­ti­si olabilir.
Akan­to­sis­nig­ri­kans cilt yüze­yin­den hafif kaba­rık, kadi­fem­si, koyu renk­li plak­la­ra veri­len isim­dir ve özel­lik­le ense, kol­tuk altı gibi kıv­rım yer­le­rin­de görü­lür. Akan­to­sis­nig­ri­kans, çok nadi­ren iç organ­la­rın kan­ser­le­ri ile bir­lik­te görü­le­bi­lir­se de daha ziya­de insü­lin diren­ci ve diya­be­tin haber­ci­si­dir. ABD’de yapı­lan çalış­ma­lar­da kilo art­tık­ça akan­to­sis­nig­ri­cans görül­me sık­lı­ğı­nın da art­tı­ğı orta­ya çık­mış­tır. Yaş iler­le­dik­çe de bu cilt deği­şik­li­ği­ne daha sık rastlanır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment