Erken unutkanlığa bellek check-up’ı

Prof.Dr.Yasar+Kutukcu
Prof.Dr. Yasar Kütükçü

Son zaman­lar­da stres köken­li unut­kan­lık özel­lik­le genç­ler­de çok sık görü­lü­yor. Hız­lı şehir haya­tı, yoğun iş tem­po­su, aynı anda bir­çok işle ilgi­len­mek, dik­kat dağı­nık­lı­ğı ve dep­res­yon gibi neden­ler unut­kan­lı­ğa sebep ola­bi­li­yor. Bu duru­mun bazı insan­la­rın yaşa­mı­nı cid­di ölçü­de olum­suz etki­le­di­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Yaşar Kütük­çü bel­lek check-up’ına deği­ne­rek Stres kay­nak­lı unut­kan­lık­lar ya da diğer bir deyiş­le yalan­cı unut­kan­lık’, çoğu kez stres çözül­dü­ğü zaman orta­dan kal­kı­yor. Ancak bunun dışın­da özel­lik­le B12 ve folat eksik­li­ği gibi vita­min eksik­lik­le­ri, tiro­id bozuk­luk­la­rı, bazı ilaç­la­rın yan etki­le­ri, bey­ni etki­le­yen damar­sal has­ta­lık­lar ve alz­he­imer has­ta­lı­ğı gibi çok fark­lı neden­ler­le de unut­kan­lık ola­bi­li­yor” diyor.

UNUT­KAN­LIK FARK EDİLEMİYEBİLİYOR

Bel­lek bozuk­lu­ğu­nun erken saf­ha­la­rı genel­lik­le has­ta veya has­ta yakın­la­rı tara­fın­dan fark edi­le­me­ye­bi­li­yor. Bel­lek check-up’ı bel­le­ği­ni­zin iyi oldu­ğu­nu düşün­dü­ğü­nüz zaman­ki nor­mal per­for­man­sı­nı­zı belir­le­me­ni­zi sağ­lı­yor. Bu neden­le bel­le­ğin iyi oldu­ğu düşü­nül­se bile, bel­lek check-up’ı ile ola­sı bel­lek bozuk­lu­ğu­nun erken saf­ha­la­rı yaka­la­na­bi­li­yor. Bel­lek check-up’ı­na erken baş­lan­ma­sı­nın gerek­li­li­ği­nin altı­nı çizen Prof. Dr. Yaşar Kütük­çü, Her ne yaş­ta olur­sa­nız olun geç kal­mış sayıl­maz­sı­nız. Bu neden­le 50 yaş üstün­de­ki insan­lar da bel­lek check-up’ı yap­tır­mak için gecik­miş değil. 6585 yaş ara­sı demans (buna­ma) ris­ki her 5 yıl­da bir iki katı­na çık­tı­ğı için, özel­lik­le iler­le­yen yaş­la bera­ber bel­lek check-up’ı­nın öne­mi git­tik­çe artı­yor” diyor.

bellek_check_upi_yaptirin_h54328

BİRK­AÇ SAAT­TE ÖĞRENİN

Özel­lik­le 30 yaş üstü her­ke­sin yap­tı­ra­bi­le­ce­ği bel­lek check-up’ı, sade­ce bir­kaç saat için­de tamam­la­nı­yor. Erte­si gün ise sonuç­lar değer­len­di­ri­le­rek, has­ta­ya unut­kan­lı­ğı­nın kay­na­ğı hak­kın­da bil­gi veri­li­yor. Bel­lek check-up’ı ile unut­kan­lık, dal­gın­lık, ara­dı­ğı­nı bula­ma­ma, tek­rar sor­ma­lar, oku­du­ğu­nu anla­ma zor­lu­ğu, sinir­li­lik, kişi­lik deği­şi­mi gibi tüm belir­ti­le­rin sebep­le­ri kolay­ca anlaşılabiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment