Erken teşhis prostat kanserinden yüzde 100 kurtarıyor

Prof. Dr. Semih Ayan
Prof. Dr. Semih Ayan

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Pros­tat kan­se­ri­nin iler­le­me­den tanı konul­ma­sı­nın önem­li oldu­ğu­nun altı­nı çizen Medi­ca­na Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Semih Ayan, erken dönem­de fark edi­len pros­tat kan­se­ri­nin teda­vi­si­nin başa­rı ile sonuç­lan­ma ihti­ma­li­nin %100’e yakın oldu­ğu­nu belirtti.

Ayan, erken evre­ler­de kan­se­rin diğer organ­la­ra sıç­ra­ma­dan yaka­lan­ma­sı ile yapı­lan radi­kal pros­ta­tek­to­mi ame­li­ya­tı­nın teda­vi­de en etki­li yön­tem oldu­ğu­nu söy­le­di. Bunun­la bir­lik­te pros­ta­ta ışın veri­le­rek yapı­lan rad­yo­te­ra­pi­nin de erken evre­li pros­tat kan­ser­le­rin­de etki­li oldu­ğu­nu, ile­ri evre­de­ki pros­tat kan­se­ri için ise hor­mon teda­vi­si ile tes­tos­te­ron üre­ti­mi­ni dur­du­ran ilaç­la­rın veril­me­si gerek­ti­ği­ni söy­le­di. Hor­mon teda­vi­si ile has­ta­lı­ğın iki yıl kadar bas­kı altın­da tutu­la­bil­di­ği­ni ifa­de eden Ayan, has­ta­nın hor­mo­na direnç­li hale gel­me­si duru­mun­da ise daha ağır bir teda­vi şek­li olan kemo­te­ra­pi­ye baş­vur­duk­la­rı­nı belirtti.

İlgili Haberler

Leave a Comment