Erken rehabilitasyon hayat kurtarıyor

İNME / AĞUS­TOS 2016

İst­anb­ul Fizik Teda­vi Reha­bi­li­tas­yon Eği­tim ve Araş­tır­ma Hastanesi’nden Doç Dr. Nur­dan Paker, erken reha­bi­li­tas­yo­nu anlattı.

Erken reha­bi­li­tas­yon nedir?

Erken reha­bi­li­tas­yo­nu bazı araş­tır­ma­cı­lar, inme­den son­ra­ki ilk üç gün için­de yapı­lan reha­bi­li­tas­yon ola­rak tanım­lar. Çoğu araş­tır­ma­cı ise pra­tik­te inme­den son­ra­ki birin­ci gün ile ilk bir ay için­de­ki reha­bi­li­tas­yo­nu erken reha­bi­li­tas­yon kabul eder. Erken reha­bi­li­tas­yon has­ta­la­rın ölüm ora­nı­nı azal­tır, fonk­si­yo­nel durum­la­rı­nın daha iyi olma­sı­nı sağ­lar. Bu saye­de has­ta­la­rın bağım­sız­lık düzey­le­ri yük­sek olur ve eve dönüş oran­la­rı artar. Bir bakım evin­de bakı­ma muh­taç bir şekil­de kal­ma ris­ki azalır.

“İnmede Prognozu Etkileyen Faktörler Sempozyumu”nda Prof. Dr. Ayşegül Ketenci (sağ baş) ve Doç. Dr. Nurdan Paker (sol baş) ile konuştuk.
İnm­ede Prog­no­zu Etki­le­yen Fak­tör­ler Sempozyumu”nda Prof. Dr. Ayşe­gül Keten­ci (sağ baş) ve Doç. Dr. Nur­dan Paker (sol baş) ile konuştuk.

Nasıl yapı­lır?

İnme üni­te­le­rin­de nöro­lo­ji, reha­bi­li­tas­yon hekim­le­ri, fiz­yo­te­ra­pist ve hem­şi­re­ler tara­fın­dan yapı­lır. Has­ta­lar çok kap­sam­lı bir ekip tara­fın­dan teda­vi ve takip edi­lir­ler. Erken reha­bi­li­tas­yon­da görev odak­lı eği­tim, yani has­ta­nın bir iş yapa­bil­me­si­ne yöne­lik eği­tim­le­ri ter­cih edi­yo­ruz. Kol­la yemek yeme­si­ne, eski­den yap­tı­ğı el ve ev işle­ri­ni yeni­den yapa­bil­me­si­ni­ne yöne­lik egzer­siz prog­ram­la­rı veri­yo­ruz. Bacak için de yürü­me eği­ti­mi­ne yoğun­la­şı­yo­ruz. Bir diğer ama­cı­mız da beyin­de plas­ti­si­te dedi­ği­miz bey­nin ken­di­ni iyi­leş­tir­me kapa­si­te­si­ni artırmak. 

Genç­ler­de de inme oran­la­rı artı­yor. Teda­vi­de genç olma­nın avan­ta­jı var mı?

Genç­ler­de daha yoğun bir fiz­yo­te­ra­pi yapı­la­bi­lir­ken ile­ri yaş­lar­da­ki kişi­ler­de daha az yoğun­luk­ta fizik teda­vi ve reha­bi­li­tas­yon prog­ram­la­rı uygu­lu­yo­ruz. Dola­yı­sıy­la daha yük­lü bir prog­ram has­ta­nın daha çabuk iyi­leş­me­si­ne kat­kı­da bulunuyor. 

Doç. Dr. Nur­dan Paker kimdir?

Nur­dan Paker, Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­den mezun oldu. Aynı üni­ve­ris­te asis­tan­lık yap­tık­tan son­ra İst­anb­ul Fizik Teda­vi Reha­bi­li­tas­yon Has­ta­ne­si­’n­de 2001 yılın­da uzman oldu. O tarih­ten beri has­ta­ne­de kli­nik şefi ola­rak görev yapıyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment