Epilepsiye objektif” oldular, kazandılar

EKİM / 2015

Sanofi’nin epi­lep­si­ye dik­kat çek­mek için düzen­le­di­ği fotoğ­raf yarış­ma­sı­nın kaza­nan­la­rı ödül­le­ri­ni aldı.

Türk Epi­lep­si ile Savaş Der­ne­ği ile bir­lik­te düzen­le­nen Epi­lep­si­ye Objek­tif Ol” fotoğ­raf yarış­ma­sın­da ünlü Fotoğ­raf­çı Meh­met Tur­gut da jüri üye­le­ri ara­sın­da yer aldı. 220 baş­vu­ru­nun yapıl­dı­ğı yarış­ma sonun­da, üç kate­go­ri­de ödül verildi. 

Her kate­go­ri­nin birin­ci­si 2.500 TL, ikin­ci­si 2.000 TL, üçün­cü­sü ise 1.500 TL’nin sahi­bi oldu. 

epilepsi-sek

Türk Epi­lep­si ile Savaş Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Can­dan Gür­ses, tören­de yap­tı­ğı konuş­ma­da, epi­lep­si has­ta­la­rı­nın teda­vi gör­dük­le­ri tak­dir­de nor­mal bir yaşam süre­bil­dik­le­ri­ni belir­te­rek Eğer epi­lep­si has­ta­lı­ğı teda­vi edil­mez­se istih­dam kay­bı, top­lum­sal dış­lan­ma, dep­res­yon ve inti­har gibi mad­di-mane­vi kül­fet­le­re ve sonuç­la­ra yol aça­bi­li­yor. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü rapo­ru­na göre beyin ve zihin­le ilgi­li bozuk­luk­la­rın yüz­de 10’luk glo­bal yükü­nü epi­lep­si oluş­tu­ru­yor. Biz de bu neden­le has­ta­lık­la ilgi­li far­kın­da­lık yarat­mak için Epi­lep­si­ye Objek­tif Ol” pro­je yarış­ma­sı­nı haya­ta geçir­dik. Bu kap­sam­da yarış­ma­ya katı­lan her­ke­se teşek­kür edi­yor, ödül alan­la­rı da teb­rik edi­yo­rum” dedi.

RESİM YARIŞ­MA­SI DA VARDI

Öte yan­dan dokuz yıl­dır Türkiye’nin dört bir yanın­dan epi­lep­si has­ta­lı­ğı olan çocuk­la­rı ve genç­le­ri bir ara­ya geti­ren Epi­lep­si ve Ben” Resim Yarış­ma­sı Ödül Töre­ni bu yıl da UCB Phar­ma A.Ş. des­te­ğiy­le ve Türk Epi­lep­si ile Savaş Der­ne­ği tara­fın­dan 31. Ulus­la­ra­ra­sı Epi­lep­si Kongresi’nde gerçekleştirildi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment