Epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna önce doktorlar inanmalı”

Prof. Dr. Candan Gürses
Prof. Dr. Can­dan Gürses

EPİ­L­EPSİ / EKİM 2015

İstanbul’da düzen­le­nen 31’inci Ulus­la­ra­ra­sı Epi­lep­si Kongresi’nde konuş­tu­ğu­muz Türk Epi­lep­si ile Savaş Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Can­dan Gür­ses, epi­lep­si­nin teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu­na önce­lik­le hekim­le­rin inan­ma­sı gerek­ti­ği­ni vurguladı. 

Epi­lep­si han­gi sık­lık­la görü­lü­yor, bu has­ta­lı­ğı önle­me­nin yol­la­rı nelerdir? 

Türkiye’de yak­la­şık 700 bin kadar epi­lep­si has­ta­sı oldu­ğu­nu bili­yo­ruz. Dün­ya­da bu rakam 50 mil­yon kadar. Geliş­me­miş ve geliş­mek­te olan ülke­ler­de bu sayı geliş­miş ülke­le­re göre iki kat, bel­ki üç kat daha fazla. 

Doğum trav­ma­la­rı, kafa trav­ma­la­rı, özel­lik­le Afrika’da sıt­ma, AIDS gibi has­ta­lık­la­rın neden oldu­ğu beyin ilti­hap­la­rı bu artı­şın sebep­le­ri ola­rak sayı­la­bi­lir. Türkiye’de de kafa trav­ma­sı, beyin tümö­rü, beyin ilti­ha­bı, beyin­de doğuş­tan anor­mal damar­lar olma­sı epi­lep­si­ye yol açan en önem­li neden­ler­dir. MR’da bile görül­me­yen, giz­li kal­mış kor­ti­kal disp­le­zi­ler bazen sade­ce ame­li­yat­ta görü­le­bi­li­yor. Bazı epi­lep­si tür­le­rin­de krip­to­je­nik dedi­ği­miz, alt­ta giz­li neden­ler bulu­na­bi­li­yor. Özel­lik­le MR’daki geliş­me­ler, fonk­si­yo­nel görün­tü­le­me­le­rin çok daha iyi yapı­la­bil­me­si, epi­lep­si cer­ra­hi­si­nin çok daha iyi yapıl­dı­ğı mer­kez sayı­sı­nın art­ma­sı epi­lep­si ile müca­de­le­de en önem­li geliş­me­ler ola­rak sayılabilir. 

Tanı koyar­ken nele­re dik­kat edil­me­li, yeni tanı yön­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi verir misiniz? 

Bazı has­ta­la­rın 7 gün, 24 saat görün­tü­sü­nü çeke­rek nöbet­le­ri­ni kay­de­de­bi­li­yo­ruz, bazı has­ta­lar­da skull üze­ri­ne koy­du­ğu­muz elekt­rot­lar­la çok iyi gös­te­re­mi­yo­ruz. O zaman inva­ziv moni­tö­ri­zas­yon dedi­ği­miz derin­lik elekt­ro­du, grit gibi bey­nin içi­ne int­rak­ra­ni­al ola­rak koy­du­ğu­muz bir takım elekt­rot­lar­la has­ta­yı ame­li­ya­ta hazır­lı­yo­ruz. Ancak bazı böl­ge­ler var ki has­ta­nın konuş­ma mer­ke­zi­ne, motor kor­tek­si­ne ya da gör­me ala­nı­na çok yakın. O zaman da eli­miz­de olan yeni geliş­miş fonk­si­yo­nel görün­tü­le­me yön­tem­le­rin­den fMRI ve kor­ti­kal sti­mü­la­tör bize çok yar­dım­cı olu­yor. Ame­li­ya­ta o böl­ge­le­re dik­kat ede­rek devam edi­yo­ruz. Ame­li­yat ola­cak böl­ge­nin tam üze­rin­dey­se felç olma­yı kabul eden bir has­ta şu ana kadar ben gör­me­dim. Ame­li­yat olmaz­sa keto­je­nik diyet, bey­ne ve boy­na takı­lan pil­ler­le has­ta­la­rın büyük bir kıs­mı­nı teda­vi edi­le­bi­lir hale getir­miş durumdayız. 

Dok­tor­la­rın için­de de bu has­ta­lı­ğın teda­vi edi­le­mez ya da ömür boyu teda­vi alın­ma­sı gere­kir gibi yan­lış ina­nış­lar ola­bi­li­yor. Bizim önce­lik­le dok­tor­lar­da­ki bu ina­nı­şı kır­ma­mız gere­ki­yor. Has­ta­la­rın yak­la­şık yüz­de 7580’ini bu yar­dım­cı teda­vi­le­ri de kul­la­na­rak teda­vi edebiliyoruz. 

Yeni geliş­ti­ril­miş ama lite­ra­tür­de henüz onay­lan­ma­mış, ran­do­mi­ze çalış­ma­la­rın yapıl­ma­dı­ğı kula­ğın içi­ne yer­leş­ti­ri­len pil­ler de var. Gün­de dört saat takı­lı­yor, ancak dedi­ğim gibi yeter­li lite­ra­tür çalış­ma­sı yok. 

epilepsiYeni ilaç­lar çıkı­yor mu? 

Artık ilaç fir­ma­la­rı yeni ilaç­lar için çok faz­la para yatır­mak iste­mi­yor. Hay­van deney­le­ri hem çok uzun sürü­yor hem de hay­van­lar­da görül­me­yen yan etki­ler insan­lar­da görü­le­bi­li­yor. O yüz­den endüst­ri­nin düşün­ce­si elde var olan ilaç­la­rın geliş­ti­ril­me­si ve yan etki­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı yönün­de. O yüz­den piya­sa­ya çıkan ilaç­lar daha önce kul­lan­dı­ğı­mız ilaç­la­rın ver­si­yon­la­rı. Örne­ğin, Kar­ba­ma­ze­pin” geliş­ti­ri­lip Oxcar­ba­ze­pi­ne”, o da geliş­ti­ri­lip Esli­car­ba­ze­pi­ne” ola­rak, Leve­ti­ra­se­tam” geliş­ti­ri­lip Bri­va­ra­ce­tam” ve şim­di onun da alt grup­la­rı ola­rak piya­sa­ya çıka­rıl­dı. Ancak ilaç teda­vi­sin­de her bir dene­me başa­rı­ya etki etmi­yor. İlk ila­cı dene­di­ği­niz­de yüz­de 47 sonuç ala­bi­li­yor­ken, ikin­ci dene­me­niz­de yüz­de 13, üçün­cü dene­me­niz­de yüz­de 5 has­ta­da sonuç ala­bi­li­yor­su­nuz. Ondan son­ra her dene­ye­ce­ği­niz ilaç teda­vi­si yüz­de 5’ten faz­la başa­rı­ya götür­mü­yor. Onun için ilaç teda­vi­si ile biz ancak bu yüz­de 5 has­ta­yı bulabiliyoruz. 

Tür­ki­ye ilk kez Ulus­la­ra­ra­sı Epi­lep­si Kongresi’ne ev sahip­li­ği yapı­yor. Bu konu­da ne söy­le­mek istersiniz? 

Çok büyük zor­luk­lar, çok büyük bir gay­ret­le ala­bil­dik bu kong­re­yi. Kong­re­yi düzen­le­yen kişi­ler­le iyi iliş­ki­ler gere­ki­yor, ancak bunu sağ­la­mak­ta çok zor­lan­dık. Komis­yon­la­rın baş­kan­la­rı Türkiye’ye olum­suz bakan ülke­ler­den ise sorun çıkarabiliyorlar. 

İlgili Haberler

Leave a Comment