Epilepsinin cerrahi tedavisi ihmal ediliyor

Prof. Dr. Ersin Erdoğan

İlaç teda­vi­sin­den yanıt alı­na­ma­yan ve sık nöbet geçi­ren epi­lep­si has­ta­la­rı, cer­ra­hi müda­ha­ley­le bu rahat­sız­lık­tan kur­tu­la­bil­dik­le­ri hal­de işken­ce çek­me­ye devam edi­yor. Çün­kü epi­lep­si cer­ra­hi­si, sonuç­la­rı çok iyi olma­sı­na rağ­men, epi­lep­si has­ta­la­rı ve teda­vi uygu­la­yan hekim­ler tara­fın­dan anla­şıl­maz bir ş ekil­de çok az kul­la­nı­lı­yor. Has­ta­lar, epi­lep­si mer­kez­le­ri­ne yol­lan­mı­yor. Oysa uygu­la­nan başa­rı­lı cer­ra­hi yön­tem­ler­le has­ta­nın bir daha nöbet geçir­me ris­ki yüz­de 90 ora­nın­da engel­le­ne­bi­li­yor. Yale Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si Bölümü’nde epi­lep­si cer­ra­hi­si ala­nın­da üst-ihti­sas yap­tık­tan son­ra 2001’den beri epi­lep­si cer­ra­hi­si gru­buy­la başa­rı­lı ame­li­yat­la­ra imza atan Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Ersin Erdo­ğan, ölü­me ya da epi­lep­si nöbet­le­ri­ne mah­kum edi­len has­ta­lar için iyi haber­ler ver­di. Prof. Dr. Ersin Erdo­ğan, has­ta­la­rı epi­lep­si nöbet­le­rin­den kur­ta­ran cer­ra­hi yön­tem ve yaşa­nan çar­pık­lık­lar hak­kın­da şun­la­rı kaydetti:

İLACA DİR­ENÇLİ EPİ­L­EPSİ ÖLÜ­ME SEBE­Bİ­Y­ET VERİR

Epi­lep­si için hedef­le­nen teda­vi; nöbet­le­ri, yan etki olma­dan, müm­kün olan en kısa süre­de orta­dan kal­dır­mak­tır. Bu hedef­ler genel­lik­le pek kar­şı­lan­ma­mak­ta­dır. ABD’de anti­epi­lep­tik ilaç­lar­la yeter­li teda­vi­ye rağ­men nöbet­le­ri devam eden yak­la­şık 1 mil­yon has­ta bulun­mak­ta­dır ki bun­lar epi­lep­si has­ta­la­rı­nın yüz­de 40’ını ve epi­lep­si mali­ye­ti­nin yüz­de 80’ini tem­sil etmek­te­dir. İlaca direnç­li epi­lep­si, bebek­ler­de ve küçük çocuk­lar­da geli­şim­sel gecik­me­ye neden olur­ken, büyük çocuk­lar­da ve yetiş­kin­ler­de cid­di sakat­lık ve genel nüfus­ta görül­me ora­nın­dan 510 kat daha faz­la ölü­me sebe­bi­yet verebilmektedir.

20 YIL GEÇ­Tİ­KT­EN SON­RA GETİRİYORLAR 

Tam teşek­kül­lü epi­lep­si tanı ve teda­vi mer­kez­le­ri­nin nöbet kont­ro­lü­nü sağ­la­dı­ğı gös­te­ril­se de, ila­ca daya­nık­lı epi­lep­si­li kişi­le­rin yüz­de 1’den azı bu mer­kez­le­re sevk edil­mek­te­dir. Bu kişi­ler genel­lik­le epi­lep­si baş­lan­gı­cın­dan orta­la­ma 20 yıl­dan faz­la zaman geç­tik­ten son­ra gel­mek­te­dir­ler. Bunun ola­sı bir nede­ni, tüm bu epi­lep­si mer­kez­le­ri­nin her gele­ne ame­li­yat yap­tı­ğı yanıl­gı­sı­dır. Tam teşek­kül­lü epi­lep­si mer­kez­le­ri; nöro­log­lar, kli­nik nöro­fiz­yo­log­lar, beyin cer­rah­la­rı, nöro­rad­yo­log­lar, psi­ko­log­lar, psi­ki­yatr­lar, sos­yal hiz­met uzman­la­rı ve danış­man­lar­dan oluş­mak­ta­dır. Bura­da yapı­lan araş­tır­ma­lar; bazı has­ta­la­rın epi­lep­si­ye bağ­lı olma­yan nöbet­le­ri oldu­ğu­nu ve deği­şik teda­vi­ler­le teda­vi edi­le­bi­le­ce­ği­ni ya da uygun ilaç ile teda­vi edi­le­bi­lecek epi­lep­si send­rom­la­rı­nın yan­lış teş­his edil­di­ği­ni ve yan­lış ilaç veya yan­lış doz ile teda­vi edil­me­ye çalı­şıl­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Bu mer­kez­ler­de has­ta­la­ra cer­ra­hi­ye ek ola­rak çeşit­li alter­na­tif teda­vi yak­la­şım­la­rı sunul­mak­ta­dır ve nöbet geçir­me­ye devam eden has­ta­lar için tam teşek­kül­lü epi­lep­si mer­kez­le­ri, dene­yim­li danış­man­la­ra sahiptir.

HAS­TA­LAR EPİ­L­EPSİ MER­KEZ­LE­Rİ­NE YOLLANMIYOR

Epi­lep­si cer­ra­hi­si sonuç­la­rı çok iyi olma­sı­na rağ­men, epi­lep­si has­ta­la­rı ve teda­vi uygu­la­yan hekim­ler tara­fın­dan anla­şıl­maz bir şekil­de çok az kul­la­nıl­mak­ta­dır. Genel­lik­le, mükem­mel cer­ra­hi aday­lar genel nöro­log­lar tara­fın­dan sık­lık­la epi­lep­si mer­kez­le­ri­ne yol­lan­ma­mak­ta­dır. Fakat ila­ca direnç­li epi­lep­si­li daha faz­la has­ta tam teşek­kül­lü epi­lep­si mer­kez­le­ri­ne gön­de­ri­lir­se, epi­lep­si uzman­la­rı tara­fın­dan daha faz­la cer­ra­hi aday belir­le­ne­bi­le­cek­tir. İlaca direnç­li epi­lep­si­li has­ta­la­rın, ki bun­lar iki­li uygun anti­epi­lep­tik ilaç­la­rın dene­me­si­ne rağ­men başa­rı­sız ola­rak tanım­la­nan nöbet­le­ri devam eden tüm has­ta­lar­dır, tam teşek­kül­lü epi­lep­si mer­ke­zi­ne zama­nın­da gön­de­ril­me­si gerek­mek­te­dir. Erken sevk, geri dön­dü­rü­le­mez psi­ko­lo­jik ve sos­yal prob­lem­ler­den, bir ömür boyu sakat­lık­tan ve erken ölüm­den kaçın­mak için en iyi imka­nı sağlar.”

İlgili Haberler

Leave a Comment