Epilepsi korkulacak bir hastalık değil

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve UCB Pharma’nın düzenlediği bilgilendirme toplantısı Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde yapıldı.
Türk Epi­lep­si ile Savaş Der­ne­ği ve UCB Pharma’nın düzen­le­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı Bey­lik­dü­zü Bele­di­ye­si Sağ­lık İşl­eri Müdürlüğü’nde yapıldı.

SEK­TÖR / MART 2016

Epi­lep­si­nin diya­bet gibi kro­nik has­ta­lık­lar­dan fark­lı olma­dı­ğı­nı belir­ten Türk Epi­lep­si ile Savaş Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Can­dan Gür­ses, Top­lum­da­ki ön yar­gı­lar, epi­lep­si has­ta­la­rı­nın sos­yal yaşa­mı­nı olum­suz etki­li­yor. Ancak sanı­la­nın aksi­ne epi­lep­si bula­şı­cı ya da cin­li peri­li bir has­ta­lık değil­dir” dedi. UCB Pharma’nın des­tek­le­di­ği Dün­ya Epi­lep­si Günü kap­sa­mın­da, Epi­lep­si ile Yaşam” etkin­lik­le­ri düzen­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Prof. Dr. Gür­ses, eği­tim çalış­ma­la­rıy­la top­lum­sal far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı, has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nı bil­gi­len­dir­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı belirtti.

İlgili Haberler

Leave a Comment