Epilepsi hastalarının yarısından fazlası depresyonda

epilepsi-2EPİ­L­EPSİ / TEM­MUZ 2016

Dün­ya­da 65 mil­yon, Türkiye’de ise 700 bin kişi epi­lep­si ile müca­de­le edi­yor. Yaşam kali­te­si­ni olum­suz etki­le­yen epi­lep­si­de gene­tik fak­tör­ler büyük rol oynar­ken, beyin trav­ma­sı geçi­ren­ler de risk altın­da bulunuyor. 

Sinir sis­te­mi­ni etki­le­yen epi­lep­si; mig­ren, felç ve Alzheimer’dan son­ra dün­ya­da en sık görü­len dör­dün­cü nöro­lo­jik has­ta­lık­tır. Mev­cut teda­vi­ler düzen­li uygu­lan­ma­dı­ğın­da has­ta­la­rı kont­rol edi­le­mez kriz­ler­le yaşa­mak zorun­da bıra­kan epi­lep­si­de dep­res­yon görül­me sık­lı­ğı ise yüz­de 55’e kadar ulaşıyor.

Epi­lep­si, kısa süre­li beyin fonk­si­yon bozuk­lu­ğu­na bağ­lı ola­rak ve beyin hüc­re­le­rin­de geçi­ci anor­mal elekt­rik yayıl­ma­sı sonu­cu orta­ya çıkı­yor. Dün­ya nüfu­su­nun yak­la­şık yüz­de 1’ini etki­le­yen epi­lep­si, erkek ve kadın­lar­da ırk ayrı­mı olmak­sı­zın eşit ola­rak görü­lü­yor. Epi­lep­si nöbet­le­ri ise her­han­gi bir yaş­ta orta­ya çıka­bi­le­ce­ği gibi daha çok genç­le­ri ve yaş­lı­la­rı etkiliyor. 

epilepsiKİML­ER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?

Epi­lep­si has­ta­lı­ğın­da gene­tik fak­tör­ler etki­li olmak­la bir­lik­te en faz­la risk altın­da olan grup­lar şöy­le sıralanıyor:

Erken doğan bebekler,

İlk aylar­da kriz geçi­ren bebekler,

Bey­nin bazı böl­ge­le­rin­de anor­mal­lik­le doğan bebekler,

Beyin kana­ma­sı geçirenler,

Kar­deş­le­rin­den birin­de veya aile­sin­de epi­lep­si has­ta­lı­ğı olanlar,

Cid­di bir beyin tram­va­sı geçi­ren­ler ya da bey­ne oksi­jen git­me­me­si duru­mu yaşayanlar.

Has­ta­nın diş­le­ri­ni açma­ya çalışmayın!

Epi­lep­si has­ta­lı­ğın­da doğ­ru teş­his ve teda­vi­nin yanı sıra nöbet­ler sıra­sın­da has­ta yakın­la­rı­na da büyük görev­ler düşü­yor. Uzman­lar, has­ta yakın­la­rı­nın alma­sı gere­ken önlem­le­ri şöy­le sıralıyor: 

Has­ta­nın ilaç­la­rı­nı düzen­li ola­rak kul­lan­ma­sı­nın etki­li taki­bi ve has­ta­nın heki­mi ile düzen­li bağlantı,

Has­ta­nın nöbet geçi­re­bi­le­ce­ği teh­li­ke­li yer­ler­de (tra­fik, deniz, havuz, bal­kon vb.) yal­nız kal­ma­ma­sı­nın sağlanması, 

Nöbet esna­sın­da has­ta­nın ağzın­dan tük­rük geli­yor­sa vücu­du­nu yan çevirmek, 

Nöbet esna­sın­da has­ta­ya bir şey­ler kok­lat­mak­tan, su dök­mek­ten, diş­le­ri­ni açma­ya çalış­mak­tan kaçınmak,

Sık nöbet geçi­ren has­ta­lar için her zaman­kin­den fark­lı şekil­de geli­şen bir nöbet söz konu­su oldu­ğun­da ya da nöbet her zaman­kin­ken uzun sür­dü­ğün­de vakit kay­bet­me­den en yakın sağ­lık kuru­lu­şu­na başvurmak.

İlgili Haberler

Leave a Comment