Epiforanın nedeni bulunursa gereksiz ameliyat önlenir

Doç. Dr. Barış Yeniad

Göz­de sulan­ma, ilti­hap­lan­ma, göz­ya­şı kese­si böl­ge­sin­de şiş­lik, apse gibi belir­ti­ler­le orta­ya çıkan göz­ya­şı kanal tıka­nık­lı­ğı göz sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden has­ta­lık­lar­dan biri­dir. Göz Vak­fı Bay­ram­pa­şa Göz Has­ta­ne­si Göz Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Doç. Dr. Barış Yeni­ad konu ile ilgi­li bil­gi­ler ver­di. Göz­ya­şı­nın faz­la üre­til­me­si veya üre­ti­len göz­ya­şı­nın göz­ya­şı kanal­la­rı­nın tıka­lı olma­sı­na bağ­lı dışa­rı akma­sı­na epi­fo­ra” den­mek­te­dir. Önce­lik­le epi­fo­ra nede­ni­nin orta­ya çıka­rıl­ma­sı gerek­siz göz­ya­şı kanal ame­li­yat­la­rı­nın yapıl­ma­sı­nın önlen­me­si ama­cı ile son dere­ce önem­li­dir. Nor­mal­de göz­ya­şı, ana ve yar­dım­cı göz­ya­şı bez­le­rin­de üre­ti­lir. Üre­ti­len göz­ya­şı alt ve üst göz­ka­pak­la­rı­mı­zın iç kıs­mın­da bulu­nan ve punk­tum” adı veri­len ufak delik­ler yolu ile göz­ya­şı kana­lı­mı­za doğ­ru akar. Göz­ya­şı­mı­zın son ola­rak ulaş­tı­ğı yer göz­ya­şı kana­lı vası­ta­sı ile bur­nu­mu­zun iç kıs­mı­dır. Eğer tet­kik­ler sonu­cun­da göz­ya­şı kana­lı­nın tıka­lı oldu­ğu sap­ta­nır­sa yapı­la­cak teda­vi cer­ra­hi­dir ve göz­ya­şı­mı­zın buru­na aka­ca­ğı yeni bir kanal oluş­tu­rul­ma­sı gereklidir.

Göz­ya­şı kanal tıka­nık­lı­ğın­da cer­ra­hi teda­vi ne zaman yapılmalıdır?

Göz­ya­şı kana­lı tıka­nık­lık­la­rın­da has­ta­lar devam­lı göz­ya­şı faz­la­lı­ğın­dan ve elle­rin­de devam­lı men­dil ile dolaş­mak­tan şika­yet­çi olur­lar. Uzun süre­li göz­ya­şı kana­lı tıka­nık­lık­la­rın­da tıka­lı bölüm­de infek­si­yon üre­me­si nede­ni ile cid­di göz infek­si­yon­la­rı mey­da­na gel­mek­te­dir. Bu tür durum­lar­da has­ta­lar­da kapak­lar­da şiş­lik, kıza­rık­lık ve  cid­di göz ağrı­sı orta­ya çık­mak­ta­dır. Teda­vi edil­me­di­ğin­de bu infek­si­yon­lar nadir de olsa gör­me kayıp­la­rı­na yol aça­bil­mek­te­dir. Bu neden­le kanal tıka­nık­lık­la­rın­da cer­ra­hi teda­vi müm­kün oldu­ğun­ca erken dönem­de yapıl­ma­lı­dır. Teda­vi­de laser veya açık cer­ra­hi uygu­la­na­bi­lir. En yük­sek başa­rı ora­nı açık yön­tem ile yapı­lan ame­li­yat­lar­da sağ­lan­mak­ta­dır. Bu yön­tem­de burun kökün­de nadi­ren çiz­gi şek­lin­de ufak bir iz kala­bil­mek­te­dir. Bu izin mini­mum olma­sı için mut­la­ka este­tik dikiş­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır. Laser ile teda­vi­de ise iz kal­maz ancak başa­rı oran­la­rı açık cer­ra­hi­ye oran­la daha düşüktür.

Ame­li­yat son­ra­sın­da neler­le karşılaşabilirim?

Göz­ya­şı kana­lı ame­li­ya­tı lokal veya genel anes­te­zi altın­da yapı­la­bi­lir ve yak­la­şık 45 daki­ka sür­mek­te­dir. Ame­li­yat son­ra­sın­da göz kapa­tıl­mak­ta­dır ve erte­si gün pan­su­man için açıl­mak­ta­dır. Bazı durum­lar­da göz­ya­şı kana­lı­na sili­kon bir stent koyul­mak­ta­dır bu stent göz­ya­şı kana­lı­nın tek­rar kapan­ma ris­ki olan has­ta­lar­da bunu önle­mek ama­cı ile yer­leş­ti­ri­lir. Stent ame­li­yat­tan yak­la­şık 1 ay son­ra alın­mak­ta­dır. Ame­li­yat son­ra­sın­da has­ta­lar­da ağrı ve nadi­ren burun­dan sızın­tı şek­lin­de kana­ma ola­bi­lir. Ancak bun­lar erte­si gün geç­mek­te­dir. Has­ta­lar yak­la­şık 3 haf­ta boyun­ca burun sprey­le­ri ve göz dam­la­la­rı kul­la­nır­lar. Açık ame­li­yat uygu­lan­mış ise dikiş­ler ame­li­yat­tan 1 haf­ta son­ra alınır.

Göz­ya­şı kana­lı tek­rar tıka­na­bi­lir mi?

Göz­ya­şı kana­lı tıka­nık­lı­ğı­na yöne­lik açık ame­li­yat­lar­da başa­rı oran­la­rı %80’in üze­rin­de­dir. Ancak burun için­de prob­le­mi olan has­ta­lar­da, ame­li­yat son­ra­sın­da bakım iyi yapıl­ma­mış ise ve cer­ra­hi tek­nik yeter­siz ise kanal­da tek­rar tıkan­ma­lar görü­le­bil­mek­te­dir. Ame­li­yat ikin­ci kez uygu­la­na­bi­lir ancak ilk ame­li­ya­ta göre başa­rı şan­sı daha düşük olmak­ta­dır. Çok kez kanal ame­li­ya­tı geçir­miş has­ta­lar­da veya göz­ya­şı kana­lı­nın baş­lan­gı­cın­da tıka­nık­lı­ğı olan has­ta­lar­da cam bir tüpün yer­leş­ti­ril­di­ği özel bir ame­li­yat yapıl­ma­sı gerekebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment