Enürezisin tedavi yaşı 78

Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı
Doç. Dr. Neşe Kara­as­lan Bıyıklı

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Çocuk­lar­da idrar kaçır­ma­nın altın­da pek çok etken oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Çocuk Nef­ro­lo­ji­si Uzma­nı Doç. Dr. Neşe Kara­as­lan Bıyık­lı, Uyan­ma güç­lü­ğü, gece düşük mesa­ne (idrar tor­ba­sı) kapa­si­te­si, gece idrar üre­ti­mi­nin art­ma­sı ve gene­tik eği­lim bu duru­mu orta­ya çıka­ra­bi­li­yor. Uyku bozuk­lu­ğu, hipe­rak­ti­vi­te-dik­kat eksik­li­ği, epi­lep­si, okul- aile sorun­la­rı gibi durum­lar da idrar kaçır­ma soru­nu­na neden ola­bil­mek­te­dir. 5 yaşı­nı tamam­la­mış bir çocuk haf­ta­da 2’den faz­la idrar kaçı­rı­yor­sa mut­la­ka heki­me baş­vu­rul­ma­lı­dır” dedi.

Beş yaşın­dan büyük bir çocuk doğum­sal ya da üç aydan uzun süre haf­ta­da en az iki kez uyku­day­ken idrar kaçı­rı­yor­sa enü­re­zis” var­lı­ğın­dan söz edi­le­bi­le­ce­ği­ni anla­tan Kara­as­lan Bıyık­lı Bu sorun, çocuk­la­rın gün­düz ya da gece yata­ğı­nı, elbi­se­le­ri­ni istem­siz ola­rak ıslat­ma­sı şek­lin­de kar­şı­mı­za çıkar. Sade­ce uyku­da idrar kaçır­ma (enü­re­zis mono­semp­to­ma­tik) ile sıkış­ma, dam­lat­ma, sık ya da sey­rek idrar yap­ma, idrar tut­ma manev­ra­la­rı, kesik kesik işe­me gibi durum­la­rın eşlik etti­ği idrar kaçır­ma (poli­semp­to­ma­tik enü­re­zis) olmak üze­re iki tür­lü­dür” açık­la­ma­sın­da bulun­du. İdr­ar kaçır­ma­nın bazen baş­ka sağ­lık sorun­la­rı­nın haber­ci­si ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Doç. Dr. Neşe Kara­as­lan Bıyık­lı, Özel­lik­le idrar yolu enfek­si­yo­nu, idrar tor­ba­sı­nın has­ta­lık­la­rı, üri­ner sis­te­min yapı­sal bozuk­luk­la­rı, idrar kon­sant­ras­yon bozuk­luk­la­rı, böb­rek yeter­siz­li­ği, kabız­lık ya da diya­bet bun­lar ara­sın­da­dır” dedi.

İlk­ok­ula baş­la­ma döne­mi etkin teda­vi için önemli

İdr­ar kaçır­ma soru­nun­da çocuk­lar­da ayrın­tı­lı fizik muaye­ne ve labo­ra­tu­var değer­len­dir­me­le­ri son­ra­sı alt­ta yatan orga­nik bir has­ta­lık sap­tan­maz­sa aile yapı­sı ve çocu­ğun olay­dan etki­len­me dere­ce­si­ne göre 2 yıl göz­lem ve des­tek teda­viy­le izlem yapı­la­bil­di­ği­ni akta­ran Bıyık­lı, Ancak ilko­ku­la baş­la­ma döne­mi olan 78 yaş daha etkin bir teda­vi­nin seçil­me­si açı­sın­dan önem­li­dir. Alt­ta yatan orga­nik bir has­ta­lı­ğın olup olma­dı­ğı­nın değer­len­di­ril­me­si için labo­ra­tu­var ince­le­me­le­ri ve üri­ner sis­tem ult­ra­so­nog­ra­fi­si iste­ne­bi­lir. Bazen çocuk­lar, uygu­la­na­cak teda­vi yön­te­min­den kor­ka­bi­lir. Bu nok­ta­da aile­nin de teda­vi­ye katı­lı­mı, teda­vi­nin başa­rı­sı için çok önem­li­dir. Muaye­ne sıra­sın­da çocuk­la doğ­ru ile­ti­şim kur­mak, dik­kat etme­si gere­ken durum­la­rı onun­la pay­laş­mak, zor­lan­dı­ğı alan­lar­da ona yol gös­ter­mek teda­vi­nin sonuç­la­rı­na da olum­lu yan­sır” dedi. 

Teda­vi­nin başa­rı ora­nı yüz­de 90

Bıyık­lı, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Teda­vi­nin başa­rı ora­nı, mono­semp­to­ma­tik enü­re­zis türün­de dav­ra­nış teda­vi­si ve alarm teda­vi­si ile yüz­de 90’ların üze­rin­de­dir. Teda­vi son­ra­sı soru­nun tek­rar görül­me ola­sı­lı­ğı da düşük­tür (yüz­de 2030). İlaç kul­la­nı­mın­da ise başa­rı ora­nı yüz­de 6070 ara­sın­da değiş­mek­te olup, teda­vi son­ra­sı tek­rar görül­me ola­sı­lı­ğı yüksektir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment