Enfeksiyon deyip geçmeyin

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu

Prof. Dr. Çağ­lar Çuhadaroğlu

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Soğuk algın­lı­ğı, grip, sinü­zit, bron­şit gibi enfek­si­yon­lar basit bir solu­num yolu enfek­si­yo­nu ola­rak algı­la­nı­yor. Oysa top­lum­da­ki yay­gın ina­nı­şın aksi­ne, teda­vi edil­mez­se iler­le­yip özel­lik­le risk gru­bun­da­ki kişi­ler­de zatür­re gibi cid­di alt solu­num yolu komp­li­kas­yon­la­rı­na yol aça­bi­li­yor. Zatür­re akci­ğer­le­rin enfek­si­yo­nu olup, her yaş­ta insa­nı etki­le­ye­bi­len cid­di bir hastalıktır.

Aka­de­mik Solu­num Der­ne­ği Üye­si ve Acı­ba­dem Mas­lak Has­ta­ne­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Çağ­lar Çuha­da­roğ­lu zatür­re­ye bak­te­ri, virüs ve man­tar­la­rın neden oldu­ğu­nu, bak­te­ri­le­rin neden oldu­ğu zatür­re­nin anti­bi­yo­tik­ler­le teda­vi edil­di­ği­ni diğer­le­ri­nin ise ken­di­le­ri­ne özel ilaç­lar­la teda­vi edil­di­ği­ni vurguluyor.

65 yaş üstü kişi­ler­de daha ağır seyrediyor

Prof. Dr. Çağ­lar Çuha­da­roğ­lu, anti­bi­yo­tik­le­rin 1950’lerde kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la, zatür­re biraz göz­den düş­müş gibi gözük­se de anti­bi­yo­tik önce­si çağ­da çok yük­sek ölüm oran­la­rıy­la sey­re­den bir has­ta­lık oldu­ğu­nu belir­te­rek Günü­müz­de zatür­re­nin ölüm oran­la­rı yüz­de 10’lara kadar düşü­rül­müş­tür. Ancak alt­ta yatan has­ta­lı­ğı olan, KOAH, kro­nik bron­şit, şeker has­ta­lı­ğı, kalp has­ta­lı­ğı, böb­rek yet­mez­li­ği ve kan­ser has­ta­sı olan­lar­da ve 65 yaş üstü kişi­ler­de çok daha ağır sey­re­de­bil­mek­te­dir” diyor.

Prof. Dr. Çağ­lar Çuhadaroğlu’na göre zatür­re mik­ro­bik ve bu neden­le bula­şı­cı bir has­ta­lık. Ancak Çuha­da­roğ­lu, bunun zatür­re biriy­le kar­şı­laş­tı­ğı­nız zaman hemen bula­şa­ca­ğı anla­mı­na gel­me­di­ği­ni söy­le­ye­rek şun­la­rı ifa­de edi­yor: Bulaş­ma o an sizin bağı­şık­lık duru­mu­nuz­la ilgi­li­dir. Bu yüz­den mik­rop­tan korun­mak için en iyi korun­ma yolu insan­la­rın sık sık eli­ni yıka­ma­sı­dır. Öksür­dü­ğün­de hava­da ası­lı kalan mik­rop da bula­şı­cı­dır ama elden burun­dan ele geçen, ağız­dan ele geçen, sağa sola bulaş­tır­dı­ğı­mız mik­rop mik­ta­rı daha faz­la­dır. Bu neden­le el yıka­mak çok önem­li­dir. Zatür­re­nin çok etme­ni var­dır; yüz­ler­ce mik­rop zatür­re yapa­bi­lir ama zatür­re­ye en çok neden olan pnö­mo­kok­lar dedi­ği­miz grup­tur ve bun­lar­dan da aşı ile korunulabilmektedir.”

zaturre_yetiskin_gorsel_

Avru­pa ve Amerika’da yetiş­kin­le­re aşı­la­ma öneriliyor

Pnö­mo­kok aşı­sı­nın Türkiye’de rutin çocuk­luk çağı aşı tak­vi­mi içe­ri­sin­de yer aldı­ğı­nı belir­ten Çuha­da­roğ­lu, Halen Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan bir yaşın altın­da her çocu­ğa iki aylık­tan baş­la­na­rak on ikin­ci aya kadar top­lam 4 doz pnö­mo­kok aşı­sı yapı­lı­yor. Çocuk­lar­da uygu­lan­ma ora­nı yük­sek olsa da yetiş­kin aşı­la­ma­sın­da ben­zer oran­lar­dan söz etmek müm­kün değil. Oysa son 23 yıl­dır hem Amerika’da hem Avrupa’da 50 yaş üstün­de­ki­le­rin de, özel­lik­le de alta yatan baş­ka bir has­ta­lık­la­rı var­sa mut­la­ka zatür­re aşı­sı yap­tır­ma­la­rı öne­ri­li­yor. Kon­ju­ge dedi­ği­miz yeni tek­no­lo­ji­de­ki Pnö­mo­kok Aşı­sı tek doz ola­rak yapı­la­bi­li­yor” diye­rek bağı­şık­la­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çekiyor. 

Zatür­re nasıl teda­vi edilir?

Zatür­re has­ta­la­rı­nın bir kıs­mı­nın ayak­tan ilaç­la, diğer­le­ri­nin has­ta­ne­ye yatı­rı­la­rak teda­vi edil­di­ği­ni söy­le­yen Çuha­da­roğ­lu, Haya­ti risk taşı­yan yüz­de 10 ora­nın­da has­ta­nın bazen yoğun bakım­da bile teda­vi edil­me­le­ri gere­ke­bi­lir. Oysa has­ta olma­dan önce korun­mak hem has­ta­ya hem ülke­ye daha az mali­yet­li­dir” diye­rek aşı­la­ma mali­yet­le­ri­nin teda­vi mali­ye­tin­den çok daha düşük oldu­ğu­nu vurguluyor. 

<a class=“mr_social_share_email” href=“mailto:?subject=Enfeksiyon deyip geçmeyin&body=http://www che­apest gene­ric zith­ro­max.literaturaktuel.com/enfeksiyon-deyip-gecmeyin/” target=“_blank”>Share via email
Share

İlgili Haberler

Leave a Comment