ENDONEZYA

Dün­ya­mı­zın en kala­ba­lık 4. ülke­si olan Endo­nez­ya, 7 bin 508 takım ada­dan oluş­mak­ta­dır. Dün­ya­nın en büyük takım ada dev­le­ti olan Endo­nez­ya Cum­hu­ri­ye­ti, yine dün­ya­nın en büyük Müs­lü­man nüfu­su­na sahip ülke­si­dir. Doğu­sun­da Papua Yeni Gine ve Doğu Timor olan Endonezya’nın kuze­yin­de Malez­ya, güne­yin­de de Avust­ral­ya var­dır. Endo­nez­ya, Fili­pin­ler, Sin­ga­pur, Anda­man ve Niobar ada­la­rı­na da kom­şu­dur. 8 ana böl­ge­den olu­şan Endonezya’nın en önem­li şehir­le­ri Jakar­ta, Bali, Sumat­ra, Medan, Batam, Sura­ba­ya, Ban­dung, Sula­we­si, Lom­bok, Yogyakarta’dır. Ülke­nin baş­ken­ti ise, Cava Adası’ndaki Cakarta’dır.

260 mil­yon nüfu­su barın­dı­ran Endonezya’da kişi başı mil­li gelir 3 bin 500 dolar olup, orta­la­ma yaşam süre­si 70’dir. 900 mil­yar dolar gay­ri safi hası­la­sı olan ülke­nin en büyük geli­ri pet­rol, doğal­gaz, orman ürün­le­ri ve balık­çı­lık­tan­dır. 300 fark­lı etnik grup­tan olu­şan, 250 fark­lı dil konu­şu­lan ülke­nin en çok ter­cih edi­len ada­sı Bali olsa da, tüm ada­la­rı muh­te­şem bir zen­gin­li­ğe sahip­tir. Tro­pi­kal kuşak­ta yer alan Endonezya’da, bir­çok vol­ka­nik dağ da bulunmaktadır.

Kış mev­si­mi­nin yaşan­ma­dı­ğı Endonezya’ya ülke­nin kuru ayla­rı sayı­lan Nisan- Ekim ayla­rı ara­sın­da gidil­me­si salık veri­lir. Endo­nez­ya ada­la­rın­da tica­ret ağı kuran Hol­lan­da, 1798’de yöne­ti­mi doğ­ru­dan Hol­lan­da Krallığı’na bağ­la­mış­tır. 2. Dün­ya Sava­şı sıra­sın­da Japon­ya tara­fın­dan işgal edi­len Endonezya’nın bağım­sız­lık müca­de­le­si 26 Ara­lık 1949’da başa­rıy­la son bulmuştur.

İlgili Haberler

Leave a Comment