Endokrinologlar 38’inci kez toplanıyor

endokrinolojiNİS­AN 2016

38. Tür­ki­ye Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si”, 1115 NİS­AN tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da, Cor­ne­lia Diamond Otel’de yapılacak.

Kong­re­de, endok­ri­no­lo­jik has­ta­lık­la­rın tüm konu­la­rı­nı kap­sa­ya­cak şekil­de panel­le­re, kar­şıt görüş otu­rum­la­rı­na ve inte­rak­tif olgu tar­tış­ma­la­rı­na yer veri­lecek. Endok­ri­no­lo­ji ve meta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rı ala­nın­da tıp­ta­ki yeni geliş­me­ler göz­den geçi­ri­lecek. Kong­re­nin 3. günün­de kong­re prog­ra­mı ile bir­lik­te iler­le­yecek olan 2. Ulu­sal Lipid Sem­poz­yu­mu” prog­ram­da yer alacak.

Gele­nek­sel hale gelen genç araş­tı­rı­cı­lar, sözel ve pos­ter sunum­la­rın­da başa­rı­lı olan araş­tı­rı­cı­lar jüri tara­fın­dan seçi­le­rek ödüllendirilecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment