Endokrin hastalıklara genetik yaklaşım

Ege Üni­ver­si­te­si­’­nin 60. Kuru­luş Yılı Etkin­lik­le­ri kap­sa­mın­da I. Ege Endok­rin Has­ta­lık­lar ve Gene­tik Sem­poz­yu­mu’ düzen­le­ni­yor. Sem­poz­yum­da,  endok­rin has­ta­lık­lar­da, has­ta yöne­ti­min­de  gene­tik bil­gi­le­rin ve test­le­rin kul­la­nı­mı ve uygu­la­ma­lar konu­sun­da gün­cel bil­gi­le­rin pay­la­şı­mı­nı amaç­la­nı­yor. Temel gene­tik  ve cin­si­yet geli­şim bozuk­luk­la­rın­da,  gene­tik tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­mı ile ilgi­li kurs­lar­da, bu konu­lar­da bil­gi ve bece­ri­yi art­tır­mak, sem­poz­yum boyun­ca da endok­rin has­ta­lık­la­rın bir­ço­ğun­da gene­tik bil­gi­nin ve gene­tik  uygu­la­ma­la­rın yeri­ni tar­tış­mak hedefleniyor.

Orga­ni­zas­yon 25- 27 Şubat tarih­le­ri ara­sın­da Kaya İzm­ir Thermal& Convention’da gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment