Endokrin hastalıklar masaya yatırılıyor

Yak­la­şık 2 yıl önce ilki düzen­le­nen ve yoğun ilgi gören Endok­rin Has­ta­lık­lar ve Gene­tik Sem­poz­yu­mu’ nun ikin­ci­si 2325 Şubat 2017 tarih­le­rin­de İzm­ir­’­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Has­ta­lık­lar­da disip­lin­ler ara­sı bil­gi pay­la­şı­mı­nın öne­mi, endok­rin has­ta­lık­la­rın tanı ve yöne­ti­min­de gene­tik tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­mı her geçen gün artı­yor. Bunu göz önün­de bulun­du­ra­rak, bu sem­poz­yum­da endok­rin ve gene­tik ala­nın­da çalı­şan­la­rı bir ara­ya geti­re­rek bu konu­da bil­gi ve bece­ri düzey­le­ri­nin artı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Gele­nek­sel hale geti­ril­me­si plan­la­nan bu top­lan­tı­lar­la her iki alan­da çalı­şan bilim insan­la­rı­nın dün­ya­da­ki son geliş­me­le­ri izle­ye­bi­le­ce­ği ve tar­tı­şa­bi­le­ce­ği bir ortam sağ­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. Sem­poz­yum prog­ra­mı, zen­gin bir bilim­sel içe­ri­ğe sahip. Tıb­bi gene­tik, eriş­kin ve çocuk endok­ri­no­lo­ji­si alan­la­rın­da bir­çok değer­li uzman, bil­gi ve dene­yim­le­ri­ni paylaşacaklar

İlgili Haberler

Leave a Comment