En etkin 50 CFO’dan biri Acıbadem’den

acibadem09 (2)SEK­TÖR / MART 2016

For­tu­ne Tür­ki­ye ve Data Expert işbir­li­ğin­de Türkiye’de ilk kez ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­da 1.500 şir­ket ara­sın­da Türkiye’nin En Etkin 50 Finans Lide­ri’ belir­len­di. Acı­ba­dem Mali İşl­er Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Asım Gün, en etkin ve en güç­lü 50 finans yöne­ti­ci­sin­den biri seçil­di. En üst sevi­ye finans/mali işler yöne­ti­ci­si (CFO) ara­sı­na giren Gün, Bu başa­rı­mı önce­lik­le viz­yo­ner pat­ro­nu­ma, şir­ke­ti­min başa­rı­sı­na, bir­lik­te çalış­mak­ta oldu­ğum iş arka­daş­la­rı­ma ve istik­rar­lı ve uzun süre­li bu pozis­yon­da çalış­ma­ya borç­lu­yum” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment