Emzirme dönemi uzayan bebek ek gıdaya geçişte zorlanıyor

Dr. Bil­ge Çelikkol

Ame­ri­kan Pedi­at­ri Aka­de­mi­si, Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü ve UNİ­C­EF ise bebek­le­rin ilk 6 ay sade­ce anne sütüy­le bes­len­me­le­ri­ni öne­ri­yor. Ancak emzir­me­nin ne zaman son­lan­dı­rı­la­ca­ğıy­la ilgi­li ortak bir kara­ra varı­la­mı­yor. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü, 2 yaşı­na kadar, Ame­ri­kan Pedi­at­ri Aka­de­mi­si ise 1 yaşı­na kadar emzi­ril­me­si­ni, deva­mı­nı anne-bebek iki­li­si­ne bıra­kıl­ma­sı­na karar ver­di. Türk pedi­at­rist­le­ri ise anne sütü­nün 2 yaşı­na kadar devam edil­me­si­ni öne­ri­yor. VM Medi­cal Park Koca­eli Has­ta­ne­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Bil­ge Çelik­kol da, anne sütü­nün ilk 6 ay bebe­ğin ihti­yaç­la­rı­nın yüz­de 100’ünü kar­şı­la­dı­ğı­nı belir­te­rek, Altın­cı aydan son­ra anne sütü tek başı­na hız­la büyü­yen bebe­ğin fiz­yo­lo­jik ihti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­tan uzak kalır, bu yüz­den artık ek besin­le­re baş­lan­ma­lı­dır. Bu dönem­den son­ra emzir­me­ye devam edil­me­si anne ve bebek ara­sın­da­ki bağı sürek­li kuv­vet­len­di­rir ve bebe­ğin psi­ko­lo­jik geli­şi­mi üze­rin­de pozi­tif etki gös­te­rir. Büyü­dük­çe sos­yal­le­şen bebe­ğin emme akti­vi­te­si gide­rek oyun ara­la­rı, mola ve isti­ra­hat hali­ni alma­ya baş­lar. Uzun süre anne sütü almış bebek­le­rin daha az has­ta­lan­dık­la­rı, has­ta­lan­sa­lar bile daha hafif atlat­tık­la­rı bilin­mek­te­dir. Emzir­me döne­mi­nin uza­ma­sı anne­nin ruh sağ­lı­ğı üze­rin­de olum­lu etki­le­ri var­dır. Emzir­me­nin gere­ğin­den uzun sür­dü­rül­me­si­nin ise ek gıda­la­ra geçiş­te zor­lan­ma, tane­li yiye­cek­le­ri red ve çiğ­ne­me yeti­si­nin geli­şe­me­me­si gibi nega­tif etki­le­ri ola­bi­lir. Emzir­me­nin ne zaman ve doğ­ru bir şekil­de nasıl son­lan­dı­rıl­ma­sı gerek­ti­ği uzman­lar­la bera­ber belir­le­nir­se emzir­me son­lan­dı­rı­lır­ken yapı­lan hata­la­rın en aza indi­ril­me­si sağ­la­nır. Önem­li olan çocuk­la­rın ruhen ve bede­nen sağ­lık­lı birey­ler ola­rak top­lu­ma kazan­dı­rı­la­bil­me­si­dir” diyor.

ZAMAN­LA­MA ÖNEM TAŞIYOR

Emzir­me­yi son­lan­dır­ma anne ve bebek için doğ­ru zaman ise sorun­suz geçe­ce­ği­nin altı­nı çizen Dr. Bil­ge Çelik­kol, şöy­le devam edi­yor: Meme­den kes­me döne­mi bir­çok anne­nin duy­gu­sal kar­ma­şa yaşa­dı­ğı bir süreç­tir. Unut­ma­mak gere­kir ki bu dönem­de en az bebek kadar anne de yıp­ra­nır. Bu süreç­te karar­lı dav­ran­ma­lı­sı­nız. Karar­sız­lık­la­rı­nız ve sürek­li yeni­den baş­la­ma­lar çocu­ğu­nu­zu duy­gu­sal ola­rak daha çok zor­la­ya­cak­tır. Eğer emzir­me­yi kes­me­yi dene­di­niz ve hiç­bir şekil­de başa­rı­lı ola­ma­dıy­sa­nız, bel­ki bebe­ği­niz için emzir­me­den kes­mek uygun bir zaman değildir.”

 

Emzir­me­yi bırakırken… 

  • Emzir­me kara­rı aldıy­sa­nız ve kara­rı­nız­dan emin değil­se­niz, olum­suz dene­yim­ler yaşa­ma­mak için mut­la­ka dok­to­ru­nu­za danışın. 
  • Emzir­me­nin altın­cı aydan son­ra bebek­le anne ara­sın­da bir iliş­ki hali­ne gel­di­ği bilin­mek­te­dir. Emzir­me­yi ani son­lan­dır­mak bebek için trav­ma­tik ola­bi­lir, boca­la­ma­sı­na sebe­bi­yet vere­bi­lir. Bu neden­le yavaş­ça ve alış­tı­ra­rak sonlandırın.
  • Ani ve erken son­lan­dır­ma­nın etki­le­ri sade­ce bebek­te değil anne­de de görü­lür. Süt birik­me­si­ne bağ­lı aşı­rı ger­gin­lik hat­ta mas­tit ola­bi­lir. Anne­nin bu durum­da ken­di­ni sağa­rak boşalt­ma­sı gerekebilir. 
  • Emme­yi alış­kan­lık hali­ne geti­ren bebek artık emzi­ril­me­di­ğin­de anne­nin artık ken­di­si­ni sev­me­di­ği­ni, onu terk etti­ği­ni düşü­ne­bi­lir. Bu dönem­de etra­fı­nız­da­ki insan­lar sizi eski­sin­den daha çok des­tek­le­me­li­dir.  Emzir­me­yi son­lan­dır­ma­ya karar ver­di­ği­miz dönem­de bebe­ğin yaşa­mın­da her­han­gi bir stres olma­lı­dır (anne­nin işe baş­la­ma­sı, yeni bir bakı­cı, has­ta­lık, diş çıkart­ma döne­mi gibi) eğer var­sa başa­rı­sız olma ihti­ma­li­niz yüksektir. 
  • Emzir­me basa­mak basa­mak kesil­me­li­dir. İlk ola­rak öğle öğü­nü kesi­le­bi­lir. En son kesi­lecek bes­len­me­ler gece bes­len­me­si­dir. Bir öğün kesil­dik­ten 2- 3 gün son­ra diğer öğün kesil­me­li­dir. Atla­nan öğün yeri­ne ter­ci­hen anne sütü, devam sütü veya sev­di­ği baş­ka bir besin veri­le­rek emzir­me unut­tu­rul­ma­ya çalışılmalıdır. 
  • Emzir­me sayı­sı­nı azal­tır­ken emzir­me süre­le­ri de kısal­tıl­ma­ya çalışılmalıdır. 
  • Emzir­me­den kesil­me­ye baş­la­ma müm­kün oldu­ğun­ca gün­lük yaşam dön­gü­sü içe­ri­sin­dey­ken olma­lı­dır. Mese­la tati­le çık­ma, aile üye­le­rin­den biri­ni kay­bet­me durum­la­rın­da ertelenmelidir. 
  • Emzir­me, bebek için ade­ta bir ritü­el­dir. Bu ritü­el de deği­şik­lik yapı­la­bi­lir. Emzir­me sıra­sın­da alı­şık oldu­ğu şey­le­ri değiş­ti­re­bi­lir­si­niz. Fark­lı oda­ya geç­me, her zaman alı­şık oldu­ğu min­de­ri kul­lan­ma­ma vb. 
  • Gece uyan­ma­la­rın­da şart­lan­ma­yı azalt­mak üze­re baba­sı bebe­ğin yanı­na gide­bi­lir. Bazen su bazen de sev­gi­si­ni suna­bi­lir. Gün­düz anne etra­fın­da yok­ken baba­sı­nın bes­le­me­si fay­da­lı olabilir. 
  • Emmek iste­di­ği zaman­lar­da dik­ka­ti­ni hoş­la­na­ca­ğı bir faali­ye­te doğ­ru kay­dı­ra­bi­lir­si­niz. Konuş­ma­yı anla­ya­ca­ğı yaş­ta ise konu­şa­rak bir son­ra­ki sefe­re erteleyebilirsiniz. 

İlgili Haberler

Leave a Comment