Emziren Annelere Omega‑3 Desteği

LAN­SI­NOH, Lact-0-Fem­me ile emzi­ren anne­le­rin mul­ti­vi­ta­min ve omega‑3 ihti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor. DHA bir omega‑3 yağ asi­ti­dir ve anne sütün­de doğal ola­rak bulu­nur. Bebe­ğin beyin ve göz geli­şi­mi işin en gerek­li mad­de­dir. Yeter­li mik­tar­da omega‑3 tüke­til­me­di­ği durum­lar­da anne­nin bey­nin­de­ki DHA stok­la­rı kul­la­nı­la­rak anne sütü­ne akta­rı­lır. Bu durum anne­de dep­res­yo­na ve unut­kan­lı­ğa sebep olur. Lan­si­noh emzir­me döne­min­de anne­le­rin besin des­tek ihti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­la­rı için Lan­si­noh Lact-O-Fem­me mul­ti­vi­ta­min tab­let­le­ri ve omega‑3 kap­sül­le­ri­ni sunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment