Elçin Ergün’e Yeni Sorumluluk

 

Elçin Ergün

UZUN yıl­lar­dır Merck Serono’nun Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürü­ten Elçin Ergün, 1 Ocak 2012 tari­hi iti­ba­rıy­le Merck Serono’nun Tür­ki­ye, Rus­ya, Kaf­kas­lar, Orta Asya Cum­hu­ri­yet­le­ri, Orta Doğu ve Afri­ka kıta­sın­dan olu­şan Inter­con­ti­nen­tal” böl­ge­si­nin baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. Yeni göre­viy­le Merck Serono’nun Glo­bal Lider­lik Takımı’nın da bir üye­si olan Ergün, bu yeni yapı­lan­may­la 69 ülke­nin yöne­ti­mi göre­vi­ni İstanbul’dan sürdürecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment