El ve ayak terlemesine laparoskopik çare

Doç. Dr. Bilal Kaan İnan
Doç. Dr. Bilal Kaan İnan

TEM­MUZ 2016

Kişi­nin özel haya­tı­nı olum­suz yön­de etki­le­yen el ve ayak ter­le­me­si­ne yöne­lik cer­ra­hi müda­ha­le­ler, günü­müz­de uygu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Tür­ki­ye Has­ta­ne­si­ne ayak ter­le­me­si soru­nuy­la baş­vu­ran 26 yaşın­da­ki bir kadı­na, yapı­lan ope­ras­yon­la has­ta­nın şikâ­yet­le­ri sona erdi.

Ülke­miz­de az sayı­da uygu­la­nan bu cer­ra­hi müda­ha­le­yi Tür­ki­ye Hastanesi’nde ilk kez ger­çek­leş­ti­ren Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Uzma­nı Doç. Dr. Bilal Kaan İnan, ame­li­ya­tın başa­rı­lı geç­ti­ği­ni belir­te­rek Has­ta­mız, yap­tı­ğı­mız ope­ras­yo­nun ardın­dan hiç­bir sıkın­tı­sı olma­dan erte­si gün tabur­cu edil­di” dedi.

Ayak ter­le­me­sin­de Lom­ber Sempatektomi’nin sade­ce kalp damar cer­ra­hi­si uzman­la­rın­ca uygu­la­na­bil­mek­te oldu­ğu­nu belir­ten İnan, ancak lapa­ros­ko­pik (kapa­lı) ola­rak uygu­la­ma­nın pek sık yapıl­ma­mak­ta oldu­ğu­nu ifa­de etti.

İnan, bu müda­ha­le­nin ülke­miz­de çok nadir uygu­lan­dı­ğı­na dik­kat çeke­rek, Kalp damar cer­ra­hi­si bölü­mü ola­rak has­ta­ne­miz­de yap­tı­ğı­mız bu ame­li­yat­ta sade­ce 3 kesi ile uygu­la­ma­yı başa­rıy­la ger­çek­leş­tir­dik” diye konuştu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment