El egzaması sanılandan daha çok

el-catlamasi-nedenleri_646x340EGZA­MA / MAYIS 2016

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­lar Ana Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. M. Oktay Taş­ka­pan, ülke­miz­de ne yazık ki yete­rin­ce önem­sen­me­yen ve sık­lık­la ihmal edi­len el egza­ma­sı­nın neden­le­ri­ni anlattı.

El egza­ma­sı nedir?

El egza­ma­sı elde ödem, vezü­ki­las­yon, geç dönem­le­rin­de hiper­ke­ra­toz, fis­sür olu­şum­la­rıy­la, sekon­der infek­si­yon­lar eklen­me­siy­le devam eden kro­nik, inf­la­ma­tu­var bir has­ta­lık. Bazen çok uzar ve uza­dı­ğı durum­lar­da yaşam kali­te­si­ni çok düşü­rür. Çoğu tah­riş­ten olu­şan irri­tan egzamalardır.

Her­kes­te geli­şe­bi­lir, bazı kişi­ler­de gün­de üç-beş kez el yıka­ma­sıy­la geli­şe­bi­le­ce­ği gibi bazı kişi­ler­de 1015 yıka­ma ile orta­ya çıka­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da deri zaten kuru, gün­de üç-beş kez abdest alır­ken elle­ri, bacak­la­rı yıkı­yor, nem­len­di­ri­ci de sür­mez­se iyi­ce kuru­yor. El egza­ma­sı sanı­lan­dan çok­tur, soka­ğa bir çık­sak çoğun­da var­dır ama bun­la­rın bir bölü­mü heki­me gel­mi­yor, ancak çat­la­dı­ğın­da, kuru­du­ğun­da geli­yor. Yani oran­lar da çok yük­sek. Avru­pa veri­le­ri­ne göre yıl­lık insi­dans bin­de 5. Biz­de veri yok, ama daha az olmayabilir.

Egza­ma bir geliş­miş ülke has­ta­lı­ğı, az geliş­miş ülke­ler infek­si­yon­la, para­zit­le uğra­şı­yor, bun­la­ra eği­le­mi­yor. Ama çok önem­li, insa­nın eli sonuç­ta, her şeyi elle yapı­yo­ruz. Has­ta çalı­şa­mı­yor, işe gide­mi­yor. Yük­sek risk­li sek­tör­ler­de daha da belirginleşiyor.

Aler­jik el egza­ma­sı baş­ka nele­re bağ­lı ola­rak orta­ya çıkıyor?

Bayan­lar nikel, erkek­ler krom içe­ren ürün­le­ri çok kul­la­nı­yor. Bun­la­rı yama tes­ti yapa­rak tes­pit etmek gere­ki­yor. Her­kes­te irri­tan kon­takt der­ma­tit geli­şe­bi­lir, tah­riş­ler­le, asit­ler­le, kim­ya­sal mad­de­ler­le ama buna aler­ji de ekle­ni­yor. Aslın­da der­ma­tit ve egza­ma bir­bi­ri­ne dönü­şüm­lü ola­rak bulu­nu­yor. Bir çeşit poli­mor­fik inf­la­mas­yon pater­ni, bir çeşit into­le­rans. Bu spe­si­fik bir aler­ji şek­lin­de, bel­li bir mole­kü­le duyar­lı­lık şek­lin­de ola­bi­lir. Küpe takıl­dı­ğın­da kulak­ta mey­da­na gelen nike­le kar­şı tep­ki gibi. Ya da tah­ri­şe bağ­lı bir reak­si­yon da ola­bi­lir. Ato­pik dedi­ği­miz bazı eği­lim­li has­ta­lar­da, kıv­rım yer­le­ri­ni, boy­nu tutan bir egza­ma, buna eşlik eden astım, saman nez­le­si olu­yor. Aler­ji­si var­sa el egza­ma­sı geliş­me ola­sı­lı­ğı daha yük­sek olu­yor. Ama en önem­li­si tah­riş, özel­lik­le de ıslak iş.

İlgili Haberler

Leave a Comment