Ekokardiyografinin Geleceği İstanbul’da Konuşuldu

SİEM­ENS Sağ­lık Sek­tö­rü ve Simek­s­’in ev sahip­li­ği yap­tı­ğı Eko­kar­di­yog­ra­fi­’­nin Gele­ce­ği — İst­anb­ul Zir­ve­si­’n­de dün­ya­ca ünlü uzman­lar, Türkiye’deki fikir lide­ri katı­lım­cı­lar­la bir ara­ya geldi.
Eko­kar­di­yog­ra­fi konu­sun­da dün­ya­ca ünlü uzman ve Euro­pe­an Asso­ci­ati­on of Echo­car­di­og­raph­y­’­nin önce­ki baş­ka­nı Prof. Jose L. Zamo­ra­no ve Siemens Acu­son Eko­kar­di­yog­ra­fi Ürün­le­ri Port­föy ve Stra­te­ji Yöne­ti­ci­si Mic­ha­el Szuc­s­’un konuş­ma­cı ola­rak katıl­dı­ğı zir­ve­de Eko­kar­di­yog­ra­fi­’­de geli­nen en son nok­ta ve dün­ya­da­ki trend­ler katı­lım­cı­lar­la paylaşıldı.
Türkiye’den fikir lide­ri katı­lım­cı­lar­la etki­le­şim­li ola­rak ger­çek­le­şen beyin fır­tı­na­sı bölü­mün­de eko­kar­di­yog­ra­fi­nin gele­ce­ği­ne yöne­lik çözüm öne­ri­le­ri pay­la­şıl­dı ve yeni pers­pek­tif­ler çizil­di. Orta­ya çıkan çözüm öne­ri­le­ri ve yeni pers­pek­tif­le­rin peri­yo­dik top­lan­tı­lar ile göz­den geçi­ri­le­ce­ği ve takip edi­le­ce­ği bil­di­ri­le­rek top­lan­tı sonuçlandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment