EKMUD, Türkiye’de Enfeksiyon Hastalıkları Alanın Geliştirilmesi Amacıyla Kuruldu

Ülke­miz­de enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı ala­nı­nın önem­li der­nek­le­rin­den Tür­ki­ye Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık Der­ne­ği (Tür­ki­ye EKMUD)‘un çalış­ma­la­rıy­la ilgi­li bil­gi­le­ri der­nek baş­ka­nı Prof. Dr. Haluk Vaha­boğ­lu­’n­dan aldık.

EKMU­D­’un tarih­çe­si­ni anla­tır mısı­nız? Ne zaman ve kim­ler tara­fın­dan kuruldu?
Tür­ki­ye Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık Der­ne­ği (Tür­ki­ye EKMUD) 1 Mayıs 2006 tari­hin­de uzman­lık ala­nı­mı­zın 75 üye­si tara­fın­dan kurul­du. Bu nok­ta­nın altı­nı çiz­mek istiyorum.
Bir der­ne­ği neden bu kadar çok uzman heki­min bira­ra­ya gele­rek kur­muş oldu­ğu üstü­ne düşünmeliyiz.
Baş­ka anlam­la­rı yanı sıra, ben­ce bu Tür­ki­ye EKMU­D­’un bir uzla­şı plat­for­mu oldu­ğu­nu gös­te­rir ve Der­ne­ğin kısa süre­de neden ve nasıl bu kadar güç­len­di­ği­ni açıklar.

EKMU­D­’un kuru­luş ama­cı ve hedef­le­ri nelerdir?
Tür­ki­ye EKMUD tüzü­ğün­de özet ola­rak Der­nek top­lum yara­rı­nı göze­ten bir kuru­luş ola­rak tanım­lan­mak­ta ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uzman­lık ala­nı­nın hiz­met sınır­la­rı içe­ri­sin­de ülke­miz­de sunu­lan sağ­lık hiz­met­le­ri­nin iyi­leş­ti­ril­me­si ve üye­le­ri­nin hak­la­rı­nın korun­ma­sı ve geliş­ti­ril­me­si­nin hedef­len­di­ği belirtilmektedir.
Tüzük­te belir­le­nen amaç ve hedef­ler elbet­te der­ne­ğin kurul­duk­tan son­ra gözet­ti­ği amaç ve hedef­ler­dir. Asıl cevap­la­ma­mız gere­ken soru Tür­ki­ye EKMU­D­’un neden kurul­du­ğu soru­su olmalıdır.
Ülke­miz­de 2000’li yıl­lar bütü­nüy­le Uzman­lık Öğretimi”nin yeni­den düzen­len­di­ği yıl­lar olmuş­tur. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Sağ­lık Eği­ti­mi Genel Müdür­lü­ğü bu süreç­te ülke­miz­de Uzman­lık Öğre­ti­mi için bağım­sız bir Ulu­sal Oto­ri­te oluş­tur­ma çaba­sı içe­ri­sin­de idi. Ulu­sal Oto­ri­te­nin res­mi kurum­lar­dan olu­şan bir res­mi oto­ri­te olma­sı­na bir alter­na­tif de Ulu­sal Oto­ri­te­nin res­mi kurum­la­rın yöne­tim erki­ni sivil oto­ri­te ile pay­la­şa­bil­di­ği bir modeldir.
Hükü­met erki­nin sivil top­lum kuru­luş­la­rı ile pay­la­şı­la­bil­di­ği bir model daha çağ­daş ve ülke­mi­ze daha çok pres­tij kata­cak bir model ola­cak idi. Bu mode­lin olu­şa­bil­me­si için de olmaz­sa olmaz şart stan­dart­la­rı belir­len­miş ‑hat­ta bel­ki yasa­lar­la belir­len­miş- çer­çe­ve­de kuru­la­cak ger­çek anlam­da Uzman­lık Der­nek­le­ri” nin varlığıdır.
Maale­sef ülke­miz­de ken­di­si­ne uzman­lık der­ne­ği” diyen ancak uzman­lık der­ne­ği vas­fı taşı­ma­yan çok sayı­da der­nek mev­cut­tur. Bu der­nek­ler Uzman­lık Der­nek­le­ri Eşgü­düm Kuru­lu (UDEK) bün­ye­sin­de de yer ala­rak UDE­K­’in stan­dart bir yapı­lan­ma oluş­tur­ma­sı­na engel olmuş­lar­dır. Maale­sef, esas ola­rak da bu yüz­den, UDEK Ulu­sal Oto­ri­te­nin bir par­ça­sı olamamıştır.

Uzman­lık Der­ne­ği nasıl olmalıdır?
Bu soru­yu kısa­ca şöy­le aça­bi­li­riz: Uzman­lık Der­ne­ği Ulu­sal Oto­ri­te­’­nin par­ça­sı ola­bi­lecek yani uzman­lık sınav­la­rı­nı (res­mi sınav­lar) yapa­bi­lecek, uzman­lık bel­ge­le­ri­ne imza ata­bi­lecek, uzman tipi ve mik­ta­rı­nı belir­le­ye­bi­lecek der­nek­tir. Bu tür bir der­ne­ğin olmaz­sa olmaz özel­li­ği nedir soru­su­nun hepi­miz için bir çır­pı­da ceva­bı bu der­ne­ğin her şey­den önce üye­le­ri­nin sade­ce o uzman­lık ala­nı men­sup­la­rın­dan oluş­ma­sı olacaktır.
Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uzman­lık ala­nı­nın Uzman­lık Der­ne­ği” oldu­ğu­nu iddia eden bir baş­ka der­ne­ği­miz de var­dır. Bu der­ne­ği­mi­zin üye­le­ri­nin en az üçte biri Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uzman­lık ala­nı­na kar­şı olan ve kar­şı oldu­ğu­nu açık­ça beyan eden ve hat­ta bu amaç için müca­de­le eden bir baş­ka uzman­lık ala­nı men­su­bu olan üye­ler­den oluş­mak­ta­dır. Bir uzman­lık der­ne­ğin­de iki tip uzman, baş­ka bir deyiş­le bir ipte iki cam­baz oyna­ma­ya çalış­mak­ta­dır. Bıra­kın baş­ka stan­dart­la­rı bu tek özel­lik bile üye­le­ri­nin tama­mı Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uzman­la­rın­dan olu­şan bir der­ne­ğin kurul­ma­sı gere­ği­ni açıklar.
Tür­ki­ye EKMUD, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uzman­lık ala­nın­da Uzman­lık Der­ne­ği” vas­fı taşı­yan tek dernektir.
Üye­le­ri­nin bir yarı­sı­nın diğer yarı­sı­nın uzman­lık ala­nı­nı kabul etme­yen, aley­hin­de müca­de­le eden üye­ler­den olu­şan bir der­ne­ğe uzman­lık der­ne­ği deni­le­bi­lir mi? Bu tür bir der­nek bu uzman­lık ala­nı­nın çıkar­la­rı­nı layı­ğı ile savu­na­bi­lir mi?
İşte 75 arka­da­şı­mız bu soru­la­ra hayır” ceva­bı ver­di­ği için bira­ra­ya gele­rek Tür­ki­ye EKMU­D­’u kurmuşlardır.
Zaman bizi hak­lı çıkar­mış­tır. Tür­ki­ye EKMUD, kurul­du­ğun­dan bu yana, uzman­lık ala­nı men­sup­la­rı­mı­zın çıkar­la­rı­nı savu­na­bi­len tek der­nek olmuştur.

EKMU­D­’un faali­yet­le­ri nelerdir?
Der­nek tüzü­ğü­müz­de ayrın­tı­la­rı ile anla­tıl­mak­ta­dır. Müsa­ade eder­se­niz ben bu soru­ya kısa­ca ülke­miz­de Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji bilim dalı ile ilgi­li sorun­la­rın ve çözüm­le­rin sahi­bi olan, ala­nı­mız men­sup­la­rı­nın; geli­şi­mi­ne hiz­met edecek, onla­rın çalış­ma koşul­la­rı­na kat­kı yapa­cak ve bun­la­rı daha ile­ri­ye götü­recek faali­yet­ler ola­rak cevap vereyim.
Der­nek bu amaç­la bilim­sel konu­lar­da çok disip­lin­li çalış­ma grup­la­rı oluş­tur­du ve reh­ber­ler ve rapor­lar üret­ti. Üye­le­ri­nin geli­şi­mi için kurs­lar ve eği­tim top­lan­tı­la­rı düzen­le­di ve düzen­len­me­si­ne kat­kı­da bulun­du. Ulus­la­ra­ra­sı ve özel­lik­le çev­re ülke­le­rin ilgi­li alan­la­rı ile işbir­li­ği ortam­la­rı geliş­ti­ren ulu­sal ve ulus­lar ara­sı top­lan­tı ve bilim­sel faali­yet­ler yapdı.
Der­nek, bun­la­rın yanı sıra, özerk bir kuru­luş olan Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Eği­tim ve Yeter­lik Kuru­lu EMEK”i her yönü ile des­tek­le­mek­te ve faali­yet­le­ri­ni finan­se etmektedir.
EMEK uzman­la­rı­mı­zın ve uzman aday­la­rı­mı­zın eği­ti­mi için çeşit­li faali­yet­le­ri olan bir kuru­luş­tur. EME­K­’in faali­yet­le­ri­ni anlat­mak bu yazı­ya sığ­ma­ya­cak­tır ancak bir nok­ta­nın belir­til­me­sin­de de yarar oldu­ğu kana­atin­de­yim. EMEK ülke­miz­de on-line yeter­lik sına­vı yap­mış ilk eği­tim ve yeter­lik kuru­lu­dur. Uzak­tan eği­tim konu­sun­da da iddi­alı çalış­ma­lar yap­mak­ta­dır. Bu alan­lar­da ülke­miz­de öncü olmuş ve model oluş­tur­ma çabasındadır.

Enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı ala­nı­nın enfek­si­yon uzman­la­rı açı­sın­dan en önem­li sorun­la­rı nelerdir?
Uzman­lık ala­nı­mı­zın men­sup­la­rı­nı en çok üzen sorun elbet­te özlük hak­la­rı soru­nu­dur. Özlük hak­la­rı soru­nu salt bir gelir yeter­siz­li­ği soru­nu değil­dir. Maale­sef uzman­la­rı­mı­zın çalış­ma alan­la­rın­da Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uzman­la­rı ile de sorun­la­rı olmak­ta­dır. Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ile Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji­nin uygu­la­ma­da iki fark­lı uzman­lık ala­nı gibi algı­lan­ma­sı, yani mik­ro­bi­yo­lo­ji labo­ra­tu­va­rı ile enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı hiz­me­ti­nin kopuk olma­sı özel­lik­le has­ta sağ­lı­ğı ve hiz­met kali­te­si açı­sın­dan çok önem­li sorun­lar yaratmaktadır.

Der­nek ola­rak bu konu­lar­da giri­şim­le­ri­niz olu­yor mu?
Uzman­lık ala­nı men­sup­la­rı­mı­zın özlük hak­la­rı için çeşit­li uğra­şı­la­rı­mız olmak­ta­dır, ancak bun­la­rın tama­mı­nı bura­da say­mak uygun olmaz.
Bunun­la bera­ber, bir nok­ta­nın altı­nı çiz­mek iste­rim. Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık ala­nı ile Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık alan­la­rı­nın doğ­ru­sal bir çiz­gi üze­rin­de kade­me­li ve ortak öğre­tim vere­rek, kade­me­li ve tek tür uzman yetiş­tir­me­le­ri­ni öngö­ren bir mode­li Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık ala­nı­nın önde gelen hoca­la­rı­na bir plat­form etra­fın­da suna­rak tar­tış­ma­ya açtık. Bu öne­ri­miz kabul görür ve ger­çek­le­şir­se enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve mik­ro­bi­yo­lo­ji uygu­la­ma­la­rı ara­sın­da yer yer rast­la­nan kopuk­luk­la­rın aşı­la­ca­ğı­nı düşünüyoruz.

Uzman­lık eği­ti­mi konu­sun­da sorun yaşa­nı­yor mu?
Bu alan­da Tıp­ta Uzman­lık Kuru­lu bün­ye­sin­de kuru­lan Müf­re­dat Kuru­lu EKMU­D­’un da kat­kı­sı ile çalış­ma­la­rı­na devam etmek­te­dir. Sorun­lar oldu­ğu aşi­kar, ancak çoğu­nun aşı­la­ca­ğı ümi­di­ni de taşıyoruz.

EKMU­D­’un şu anda­ki yöne­tim kuru­lu üye­le­ri­nin kurum­la­rıy­la bir­lik­te isim­le­ri­ni ala­bi­lir miyim?
Prof. Dr. Haluk Vaha­boğ­lu (Baş­kan), İst­anb­ul Mede­ni­yet Üni­ver­si­te­si; Prof. Dr. Hür­rem Bodur (Baş­kan Yar­dım­cı­sı), Anka­ra Numu­ne Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si; Prof. Dr. Hakan Leb­le­bi­ci­oğ­lu (Genel Sek­re­ter), Sam­sun Ondo­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si; Prof. Dr. Dilek Arman (Say­man), Gazi Üni­ver­si­te­si; Prof. Dr. Özlem Kan­de­mir (Üye), Mer­sin Üni­ver­si­te­si; Prof. Dr. Yaşar Bayın­dır (Üye), İnönü Üni­ver­si­te­si; Doç. Dr. Oğuz Reşat Sipa­hi (Üye), Ege Üniversitesi.

İlgili Haberler

Leave a Comment