Egzersizden sonraki altın saatte doğru beslenin

sporcular ve yogun egzersiz yapanlar nasil beslenmeli gorsel 2BES­LEN­ME / ŞUBAT 2016

Spor­cu­lar ve faz­la kilo­la­rın­dan kur­tul­mak için yoğun egzer­siz yapan­lar, sağ­lık­la­rı­nı koru­mak için bes­len­me­le­ri­ne ekst­ra dik­kat gös­ter­mek zorun­da­dır. M‑Onep Kli­nik­le­ri Bes­len­me Uzma­nı Banu Ero­ğuz Demirözü’ne göre bu grup­ta hata­lı bes­len­me­den dola­yı; hal­siz­lik, yağ­dan değil kas kül­te­sin­den zayıf­la­ma, asa­bi­yet, dik­kat dağı­nık­lı­ğı gibi prob­lem­ler yaşa­nır. Yine yeter­li bes­len­me­yen­ler bunu tak­vi­ye gıda­lar­la des­tek­le­me­ye çalı­şır­lar, bunun da pro­fes­yo­nel des­tek alma­dan yapıl­ma­sı erkek tipi denen yoğun saç dökül­me­le­ri­ne yol açar.

Demirözü’nün spor­cu ve yoğun egzer­siz yapan­la­ra tav­si­ye­le­ri ise şunlar:

Egzer­siz sıra­sın­da yağ ora­nı­nı­zı azalt­mak ve kas ora­nı­nı­zı artır­mak isti­yor­sa­nız kar­bon­hid­ra­tı ihmal etme­me­li­si­niz. Bura­da egzer­siz erte­si ilk iki saat altın saat­tir! Bu saat­ler­de kas­la­rı­nı­zı bes­le­mek ve yeni­den güç­len­dir­mek için kar­bon­hid­rat ve pro­te­in­den zen­gin bir öğün tüket­me­li­si­niz. Özel­lik­le daya­nık­lı­lık spor­la­rın­da komp­leks kar­bon­hid­rat­lar­dan zen­gin ve yağ­dan fakir bes­len­mek önem­li­dir. Bu saye­de önce­lik­le daya­nık­lı­lık artar bunun bir sonu­cu ola­rak da per­for­mans geli­şir, yor­gun­luk geci­kir ve sakat­lık ris­ki aza­lır. Komp­leks kar­bon­hid­rat­lar, nişas­ta­lı seb­ze ve mey­ve­ler, tam tahıl­lı gıda­lar ve lif­li seb­ze­le­rin içe­ri­sin­de­ki kar­bon­hid­rat türü­dür; tam tahıl­lı ekmek, esmer pirinç, fasul­ye, mer­ci­mek, bezel­ye gibi.

Spor yapan­lar hin­di, balık ve kır­mı­zı et tüket­me­li, kas­la­rı­nı bu pro­te­in­ler­le bes­le­me­li­dir. Yumur­ta da iyi bir pro­te­in kay­na­ğı­dır Şar­kü­te­ri ürün­le­rin­den sade­ce pas­tır­ma, o da az mik­tar­da tüke­ti­lir­se yenebilir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment