Egzersizde yeni trend: Kinesis

Fitness Uzmanı Murat Biçer
Fit­ness Uzma­nı Murat Biçer

FIT­NESS / ŞUBAT 2016

Kuv­vet, den­ge, daya­nık­lı­lık ve esnek­lik… Tüm bu bece­ri­le­ri eş zaman­lı geliş­ti­re­bi­len kine­sis uygu­la­ma­sı, spor haya­tı­na yeni bir boyut kazan­dı­rı­yor. Bu uygu­la­ma­yı, sade­ce sağ­lık­lı ve fit kal­mak iste­yen­ler değil, orta yaş gru­bu, pro­fes­yo­nel-ama­tör spor­cu­lar, çeşit­li orto­pe­dik ya da meta­bo­lik prob­lem­le­ri olan­lar ve hami­le­ler de kul­la­na­bi­li­yor. Memo­ri­al Well­ness Medi­kal Fit­ness Uzma­nı Murat Biçer, zihin ve vücu­dun uyum içe­ri­sin­de çalış­ma­sı­na ola­nak sağ­la­yan Kine­sis uygu­la­ma­sı” hak­kın­da bil­gi verdi.

Daha çok kalo­ri yakıl­ma­sı­nı sağlıyor

Kine­sis, hare­ke­te direnç kat­mak­ta­dır. Bu neden­le diğer gele­nek­sel egzer­siz ekip­man­la­rı­na göre daha yük­sek oran­da kalo­ri yakı­lır. Her egzer­siz­de tüm kine­tik zin­ci­ri akti­ve eden hare­ket­ler yapıl­mak­ta­dır. Aynı anda bir­çok eklem ve kas gru­bu­nun dev­re­ye gir­di­ği için gün­lük hayat akti­vi­te­le­ri­ne yöne­lik sayı­sız egzer­siz ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­mek­te­dir. Hare­ket açı­la­rı ve var­yas­yon­lar art­tık­ça zih­nin ve vücu­dun yapa­bi­le­cek­le­ri konu­sun­da ina­nıl­ma­sı güç sonuç­la­rın orta­ya çık­tı­ğı görü­le­cek­tir. Kine­sis uygu­la­ma­sı­nın diğer özel­lik­le­ri şu şekil­de sıralanabilir:

Kine­sis, çok sayı­da ekle­min çalış­tı­ğı egzer­si­zin uygu­lan­ma­sı­na ola­nak tanır.

Her yaş ve her ama­ca uygun prog­ram­lar yaratılabilir.

Ergo­no­mi­si ve yeni­lik­çi tasa­rı­mı ile mini­mum risk ile mak­si­mum per­for­man­sı hedeflemektedir.

Egzer­siz uygu­la­ma­la­rı­nı eğlen­ce­li hale getirmektedir.

Diji­tal ekran ile direnç (kilo) deği­şi­mi çok basit bir şekil­de yapılmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment