Eğitim işe yarıyor, çocuklar daha iyi besleniyor

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş.
Sab­ri Ülker Vak­fı Bilim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Tan­ju Bes­ler ve Sab­ri Ülker Vak­fı Genel Müdü­rü Begüm Mutuş.

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Sab­ri Ülker Gıda Araş­tır­ma­la­rı Ens­ti­tü­sü Vak­fı ve Mil­li Eği­tim Bakan­lı­ğı Temel Eği­tim Genel Müdür­lü­ğü işbir­li­ğiy­le yürü­tü­len Yemek­te Den­ge Eği­tim Pro­je­si” kap­sa­mın­da İstanbul’da Yemek­te Den­ge Eği­tim Pro­je­si ve Bes­len­me Eği­ti­mi­nin Gerek­li­li­ği” konu­lu çalış­tay düzenlendi.

Sab­ri Ülker Vak­fı Genel Müdü­rü Begüm Mutuş, Türkiye’de 05 yaş ve 618 yaş gru­bun­da­ki çocuk ve genç­le­rin %20,5’i şiş­man. Rakam­lar den­ge­li bes­len­me eği­ti­mi­nin çocuk yaş­lar­da gerek­li­li­ği­ni orta­ya koyu­yor. Yemek­te Den­ge Eği­tim Pro­je­si­nin 5’inci yılın­da gel­di­ği­miz nok­ta hepi­miz için umut veri­ci. Yapı­lan eği­tim önce­si ve son­ra­sı araş­tır­ma­la­rı­mız­da çocuk­lar­da sağ­lık­lı bes­len­me ter­cih­le­ri­nin olum­lu yön­de değiş­ti­ği­ni göz­lem­li­yo­ruz.” dedi.

20142015 eği­tim öğre­nim yılın­da eği­tim­ler sonu­cun­da çocuk­la­rın yumur­ta, seb­ze, mey­ve, süt ve süt ürün­le­ri ve tahıl tüke­tim mik­tar­la­rın­da artış gözlemleniyor:

Yumur­ta: 46,9g’dan 49,9g’a

Seb­ze: 129.4g’dan 181.2g’a

Mey­ve: 216,9g’dan 244,2g

Süt ve süt ürün­le­ri: 301,2g’dan 328,9g’a

Tahıl:163,5g’dan 178,3g’a yük­sel­di. Aynı dönem­de çocuk­la­rın spor yap­ma sık­lık­la­rın­da anlam­lı bir artış oldu­ğu­na da dik­kat çekiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment