ED, 40 Yaşüstü Erkeklerin Yarısının Sorunu

TÜRK And­ro­lo­ji Der­ne­ği ve Lilly İlaç, erek­til dis­fonk­si­yon yaşa­yan has­ta­la­rın vakit kay­bet­me­den dok­to­ra baş­vur­ma­la­rı­nı hedef­le­yen bir kam­pan­ya yürüt­tü. Kam­pan­ya çer­çe­ve­sin­de has­ta­la­ra, Sert­leş­me soru­nu kade­ri­niz değil, yar­dım iste­mek­ten çekin­me­yin” mesa­jı verildi
Günü­mü­zün sık rast­la­nan has­ta­lık­la­rın­dan biri olan ve 40 yaş üze­ri erkek­le­rin %52’sinin fark­lı dere­ce­ler­de yaşa­dı­ğı erek­til dis­fonk­si­yon ile ilgi­li yeni bir bilinç­len­dir­me kam­pan­ya­sı haya­ta geçi­ril­di. Türkiye’de erkek cin­sel sağ­lı­ğı ala­nın­da önem­li çalış­ma­lar yapan Türk And­ro­lo­ji Der­ne­ği, erek­til dis­fonk­si­yon bir­çok kişi­nin uygun teda­viy­le iyi­le­şe­bil­di­ği nok­ta­sın­dan hare­ket ede­rek Lilly İlaç’ın des­te­ğiy­le, Yar­dım İst­em­ekt­en Çekin­me­yin” kam­pan­ya­sı yürüttü.
Erek­til dis­fonk­si­yo­nun 40 yaş üstü erkek­ler­de sık görü­len bir rahat­sız­lık oldu­ğu­nu anlat­ma­yı, top­lu­mu bilinç­len­dir­me­yi ve has­ta­la­rı konu ile ilgi­li sağ­lık mes­le­ği men­sup­la­rı­na yön­len­dir­me­yi hedef­le­yen kam­pan­ya dahi­lin­de rad­yo, inter­net, açık hava pano­la­rı, AVM­ler, has­ta­ne­ler ve ecza­ne­ler gibi çok sayı­da fark­lı ile­ti­şim plat­for­mu kul­la­nıl­dı. Has­ta­lı­ğa neden olan etken­ler ara­sın­da birey­le­rin yaşam biçi­mi ve sağ­lık duru­mu­nun önem­li oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Türk And­ro­lo­ji Der­ne­ği Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Sela­hit­tin Çayan niko­tin içe­ren mad­de ve aşı­rı alkol kul­la­nı­mı, ilaç bağım­lı­lı­ğı, uyku bozuk­luk­la­rı, hiper­tan­si­yon, koles­te­rol yük­sek­li­ği, kalp ve damar has­ta­lık­la­rı, diya­bet, hor­mo­nal has­ta­lık­lar, penis­te­ki bozuk­luk­lar, kara­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­li­ği, nöro­lo­jik ve psi­ko­lo­jik has­ta­lık­lar has­ta­lı­ğın neden­le­ri ara­sın­da sayı­la­bi­lir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment