Eczaneler ve hastalar zorda!

Layout 1EDİ­T­ÖR / ŞUBAT 2015

Ara­da bir ecza­cı arka­daş­la­rı­ma uğrar, İşl­er­in­iz nasıl, öde­me­ler düz­gün mü?” diye sorar, soh­bet ede­rim. Uzun süre­li bir yurt dışı gezi­sin­den dön­dük­ten son­ra, bir­kaç ecza­cı arka­da­şı­ma uğradım…

Kan ağlı­yor­lar­dı… Dert­li­ler­di… Neden?” diye sor­dum. Keş­ke sor­maz olsaydım…

Ecza­cı arka­daş­la­rı­mın anlat­tık­la­rı beni şoke etti:

4 yıl önce yak­la­şık ayda 80 bin TL ciro yapı­yor­duk. Şim­di bu ciro 4045 bine düştü.”

4 yıl­lık geç­mi­şe rağ­men, neden ciro­nuz yüz­de 50 düştü?

Has­ta­lar artık fiyat far­kı­nı vere­me­dik­le­ri için reçe­te­le­ri­ni yaptırmıyor!”

Nasıl yani?

Dok­to­run yaz­dı­ğı reçe­te­ler­de önem­li fiyat fark­la­rı çık­ma­ya baş­la­dı. Dok­tor­lar genel­de güve­ni­lir fir­ma­la­rın ilaç­la­rı­nı yazı­yor. Kurum ise, mer­di­ven altı dene­bi­lecek, ancak bakan­lık onay­lı ilaç­la­rın fiyat­la­rı­nı kabul edi­yor, fiyat far­kı var­sa bunun has­ta­dan tah­sil edil­me­si­ni isti­yor. Has­ta­la­rı­mız da bu ilaç­la­ra güve­ne­me­di­ğin­den, fiyat fark­la­rı­nı da kar­şı­la­ya­ma­dı­ğın­dan reçe­te­le­ri­ni yap­tır­mı­yor­lar. Bu yüz­den de gelen reçe­te­ler­den bir çoğu iptal edi­li­yor. İşte bu neden­le ciro­la­rı­mız yüz­de 50’ye yakın düş­tü. Topu atmak üzereyiz.”

İşte bir Tür­ki­ye ger­çe­ği daha…

Has­ta ila­cı­nın fiyat far­kı yüzün­den teda­vi bile olamıyor!

O hal­de, bakan­lık en azın­dan ya heki­mi­ne güve­ne­rek onun yaz­dı­ğı ila­cı ver­me­li ya da heki­mi­ne ucuz ilaç”ı yaz­dır­ma­lı, has­ta­yı da bu dert­ten kurtarmalı…

İlgili Haberler

Leave a Comment