Eczacılar, Sindirim Sisteminde Reform” için Toplandı

BİF­İF­O­RM Pro­bi­yo­tik Aka­de­mi­si, sin­di­rim ve bağı­şık­lık sis­te­mi için büyük önem taşı­yan pro­bi­yo­tik­ler­le ilgi­li bil­gi­ler pay­laş­mak üze­re ecza­cı­la­rı bira­ra­ya getirdi…Probiyotiklerle ilgi­li önem­li bil­gi­le­rin ve çalış­ma­la­rın tüm sağ­lık sek­tö­rü çalı­şan­la­rı ile pay­la­şıl­ma­sı­nı ve kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı hedef­le­yen Bifi­form Pro­bi­yo­tik Aka­de­mi­si yeni bir eğitim
top­lan­tı­sın­da ecza­cı­la­rı bira­ra­ya getir­di. Pro­bi­yo­tik­le­rin yaşam üze­rin­de­ki etki­le­ri­nin akta­rıl­dı­ğı, sağ­lı­ğın korun­ma­sın­da ve
has­ta­lık­ta etkin kul­la­nı­mı konu­sun­da önem­li bil­gi­le­rin veril­di­ği eği­tim top­lan­tı­sı, Gala­ta­sa­ray Kül­tür Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

Ecza­cı­la­ra yöne­lik, ücret­siz ola­rak düzenlenen
eği­tim top­lan­tı­sı­nı Süley­man Demi­rel Üni­ver­si­te­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Ana Bilim Dalı Pedi­at­rik Enfek­si­yon Bilim Dalı Baş­ka­nı Doç. Dr. Mete­han Özen yönet­ti. Özen, pro­bi­yo­tik­le­rin tarih­çe­sin­den, bağır­sak flo­ra­sın­da­ki öne­mi, görev­le­ri ve gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem üze­rin­de­ki etki­le­ri ile ilgi­li geniş bir pers­pek­tif­te bil­gi­ler aktar­dı. Ecza­cı­la­rın ve dola­yı­sıy­la birey­le­rin, insan sağ­lı­ğı için büyük önem taşı­yan, bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­re­rek has­ta­lık­la­ra kar­şı büyük direnç sağ­la­yan bu mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­la daha yakın­dan tanış­ma­la­rı­nı sağ­la­yan top­lan­tı, Bifiform
Pro­bi­yo­tik Aka­de­mi­si etkin­lik­le­rin­den biri olma özel­li­ği­ni taşıyor.

Koru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri konu­sun­da ürün­ler sunan Ferrosan’ın önder­li­ğin­de kuru­lan Bifi­orm Pro­bi­yo­tik Aka­de­mi­si­’­nin sağ­lık sek­tö­rü­ne yöne­lik eği­ti­ci çalış­ma­la­rı­nı fark­lı plat­form­lar­da sür­dür­me­ye devam etme­si plan­la­nı­yor. Ferrosan’ın sun­du­ğu pro­bi­yo­tik içe­rik­li Bifi­form, Sin­di­rim Sis­te­min­de Reform” slo­ga­nıy­la tanınıyor.
www.bififormprobiyotikakademisi.com

&
nbsp;

İlgili Haberler

Leave a Comment