Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanlığı’na Elif Çelik atandı

Elif Çelik
Elif Çelik

MAYIS 2016

2011 yılı Tem­muz ayın­dan bu yana Ecza­cı­ba­şı-Bax­ter Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürü­ten ve 2015 yılın­da Eczacıbaşı-Baxter’in trans­for­mas­yon süre­ci son­ra­sı kuru­lan Ecza­cı­ba­şı-Baxal­ta Genel Müdürlüğü’nü üst­le­nen Elif Çelik, Ecza­cı­ba­şı Top­lu­lu­ğu Sağ­lık Gru­bu Başkanlığı’na atan­dı. Har­vard Busi­ness Scho­ol ve Saban­cı Üni­ver­si­te­si gibi üni­ver­si­te­le­rin fark­lı stra­te­jik lider­lik ve yöne­tim prog­ram­la­rı­nı tamam­la­yan Çelik, AİFD ve YASED gibi sek­tö­rel örgüt­ler­de kuru­luş tem­sil­ci­si ola­rak görev yapar­ken, aynı zaman­da Ecza­cı­ba­şı Yapı Ürün­le­ri Grubu’nda İnt­ema Yöne­tim Kuru­lu üye­li­ği­ni de sürdürüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment