Ecz. Erol Toksöz İlaç Araştırma Ödülleri” Sahiplerini Buldu

Birinci Ekip

SANOVEL’in kuru­cu­su mer­hum Erol Toksöz’ün anı­sı­na düzen­le­nen Ecz. Erol Tok­söz İlaç Araş­tır­ma Ödülleri”nin sahip­le­ri bel­li oldu. 1 Ocak 201131 Ara­lık 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Sci­en­ce Cita­ti­on Index (SCI) kap­sa­mın­da­ki der­gi­ler­de yayın­la­nan ve yayı­na kabul edi­len maka­le­le­rin katıl­dı­ğı Ecz. Erol Tok­söz İlaç Araş­tır­ma Ödülleri”nin sonuç­la­rı­na göre 25 bin TL’lik birin­ci­lik ödü­lü­nü; Anka­ra Üni­ver­si­te­si Ecza­cı­lık Fakül­te­si Far­ma­sö­tik Tek­no­lo­ji Bölümü’nden Meral Tunç­bi­lek, Ebru Bil­get Güven, Tuğ­çe Önder ve Ren­gül Çetin Ata­lay aldı. Tören­de, ikin­ci gru­ba 15 bin TL ve üçün­cü gru­ba ise 10 bin TL değe­rin­de ödül verildi. 

Ödül töre­ni­ne; Tok­söz Hol­ding Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Ahmet Tok­söz ve Zafer Tok­söz, Tür­ki­ye İlaç ve Tıb­bi Cihaz Kurum Baş­ka­nı Dr. Saim Ker­man ve çok sayı­da davet­li katıldı. 

Tok­söz Hol­ding Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Ahmet Tok­söz ödül töre­nin­de yap­tı­ğı konuş­ma­da, Baba­mız rah­met­li Erol Toksöz’ün 30 yıl önce yal­nız­ca 5 per­so­nel­le temel­le­ri­ni attı­ğı, Tok­söz Holding’in ami­ral gemi­si Sano­vel, bugün, ilaç sek­tö­rü­nün önde gelen ilk 10 fir­ma­sı ara­sın­da yer alı­yor. Ken­di­si­nin bırak­tı­ğı bu kıy­met­li ema­ne­ti, Ar-Ge’ye ver­di­ği­miz önem ve güç­lü insan kay­na­ğı­mız saye­sin­de, daha da üst sıra­la­ra çıkar­ma­yı hedef­li­yo­ruz. Ecza­cı­lık mes­le­ği­ne ömrü­nü ada­yan baba­mı­zın adı­nı Ecz. Erol Tok­söz İlaç Araş­tır­ma Ödül­le­ri’ ile yaşat­mak­tan gurur duyu­yo­ruz” dedi.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment