EBG’nin yeni başkanı Sandoz’dan Carol Lynch oldu

Carol Lynch

NİS­AN 2016

San­doz Glo­bal Biyo­far­ma­sö­tik­ler ve Enjek­te Edi­le­bi­lir Onko­lo­ji İlaçl­arı Baş­ka­nı Carol Lynch, Avru­pa Biyo­ben­zer­ler Gru­bu (EBG) Baş­kan­lı­ğı göre­vi­ne geti­ril­di. Avru­pa Jene­rik İlaç Derneği’nce (EGA) seçi­len Lynch, yeni göre­vin­de has­ta­la­rın yük­sek kali­te­li biyo­ben­zer ilaç­la­ra eri­şi­mi­nin art­tı­rıl­ma­sı­nı des­tek­le­yen faali­yet­ler­de bulu­na­cak. Carol Lynch, iki yıl­lık göre­vi boyun­ca, bilim­sel kav­ram­la­rın güç­len­di­ril­me­si ile biyo­ben­zer endüst­ri­si­nin geliş­me­si­ni des­tek­le­yen endüst­ri­yel poli­ti­ka­la­rın savu­nul­ma­sı” gibi konu­lar­da çalış­ma­lar yürütecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment