E‑imza sağlık sektöründe atakta

Ayşegül Tüzün
Ayşe­gül Tüzün

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Türkiye’de ilk kez E‑GÜVEN tara­fın­dan üre­til­me­ye baş­la­nan elekt­ro­nik imza­nın sağ­lık ala­nın­da kul­la­nı­mı geniş­li­yor. Tür­ki­ye İlaç ve Tıb­bi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) ger­çek­leş­ti­ri­lecek baş­vu­ru­la­rın zaman dam­ga­lı ola­rak elekt­ro­nik imza­lan­mış ve elekt­ro­nik ortam­da alın­ma zorun­lu­lu­ğu res­mi ola­rak yürür­lü­ğe giri­yor. Pazar­la­ma Direk­tö­rü Ayşe­gül Tüzün, TİTCK baş­vu­ru­la­rın­da e‑imza ve zaman dam­ga­sı­na geçiş ile bir­lik­te, 2016’nın sağ­lık sek­tö­rü­nün dev­rim yılı oldu­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Sağ­lık sek­tö­rün­de bir­bi­ri ile ilin­ti­li tüm taraf­la­rın hem ken­di bün­ye­le­rin­de hem de bir­bir­le­ri ile olan ile­ti­şim­le­rin­de e‑imza kul­la­nı­mı­nın art­ma­sı­nın avan­taj­la­rı kaçı­nıl­maz. Her şey­den önce kır­ta­si­ye ve bürok­ra­tik işlem­ler­den kur­ta­rı­yor. Kağıt mas­raf­la­rın­dan, ener­ji ve zaman­dan tasar­ruf etme­yi sağ­lı­yor, arşiv­le­me kolay­lı­ğı geti­ri­yor” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment