DVT’ye anjiojet” müdahale

Doç. Dr. Mert Dumantepe

Yeni geliş­ti­ri­len Aspi­ras­yon  Trom­bek­to­mi ve Kate­ter­le  Trom­bo­li­tik Teda­vi, Derin Ven  Trom­bo­zu (DVT) has­ta­la­rı­na umut oldu.  Başa­rı ora­nı çok yük­sek olan bu  yön­te­min Türkiye’de sayı­lı sağ­lık  mer­ke­zin­de uygu­la­na­bil­di­ği­ni  belir­ten Medi­cal Park Geb­ze  Has­ta­ne­si Kalp ve Damar  Cer­ra­hi­si Kliniği’nden Doç. Dr.  Mert Duman­te­pe, Bu  teda­viy­le has­ta­lı­ğın ölüm­cül  bir komp­li­kas­yo­nu olan  akci­ğer embo­li­si ve  tek­rar­la­yan DVT olu­şu­mu  yük­sek oran­da  engel­le­ne­bi­li­yor” dedi.

Her yıl 10.000 kişi­den 5–  20’sinde görü­len Derin Ven  Trom­bo­zu (DVT) vücu­dun derin  top­lar­da­mar­la­rı içe­ri­sin­de pıh­tı  olu­şu­muy­la sey­re­den bir has­ta­lık.  Görül­me sık­lı­ğı 60 yaş üze­rin­de  yüz­de 1’e kadar yük­se­le­bi­li­yor.  Bu ora­nın her yıl ABD’de meme  kan­se­ri ve AIDS’e bağ­lı  ölüm­le­rin top­la­mın­dan daha  faz­la oldu­ğu düşü­nül­dü­ğün­de  has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti bir kez daha  orta­ya çıkı­yor. DVT; kanın  akış­kan­lı­ğı­nın değiş­ti­ği ve  pıh­tı­laş­ma­ya eği­li­min oldu­ğu  büyük cer­ra­hi ve orto­pe­dik  ame­li­yat­lar, pıh­tı­lar, immo­bi­li­te  (hare­ket­siz­lik), uzun yol­cu­luk­lar,  obe­zi­te, hami­le­lik, hor­mon teda­vi­si,  kan­ser ve bazı kalıt­sal kan  has­ta­lık­la­rı durum­la­rın­da orta­ya  çıkıyor.
Top­lar­da­mar­lar­da­ki pıh­tı  has­ta­lı­ğı ola­rak da bili­nen  DVT, akut döne­min­de  ağrı, şiş­lik, kıza­rık­lık  gibi belir­ti­ler­le orta­ya çıkı­yor. Erken tanı  ve doğ­ru teda­viy­le has­ta­lı­ğın ölüm­cül bir  komp­li­kas­yo­nu olan akci­ğer embo­li­si” ve  tek­rar­la­yan DVT” olu­şu­mu yük­sek  oran­da engel­le­ne­bi­li­yor. Has­ta­lı­ğın teda­vi  son­ra­sı uzun dönem sey­rin­de ise Post–  Trom­bo­tik Send­rom (PTS) ve Kro­nik  Venöz Yet­mez­lik hayat kali­te­si­ni etki­le­yen  komp­li­kas­yon­lar ola­rak orta­ya çıka­bi­li­yor.  Konuy­la ilgi­li bil­gi veren Medi­cal Park  Geb­ze Has­ta­ne­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si  Uzma­nı Doç.  Dr. Mert  Duman­te­pe,  DVT’nin  gele­nek­sel  teda­vi­sin­de  fark­lı yol­lar­la  kul­la­nı­lan kan  sulan­dı­rı­cı­la­ra  baş­vu­rul­du­ğu­nu ancak  bu yön­te­min pıh­tı­nın  ken­di­si­ni eri­ti­ci etki­si  olma­dı­ğı­nın altı­nı çizdi.
Duman­te­pe,  Anti­ko­agu­lan, yani  kan sulan­dı­rı­cı teda­vi,  pıh­tı geniş­le­me­si­ni ve  embo­li­zas­yo­nu  (pıh­tı­dan kopan bir  par­ça­nın baş­ka  organ­la­ra git­me­si­ni)  etkin bir şekil­de engel­ler  ama bili­ne­nin aksi­ne,  has­ta­lı­ğı teda­vi etmez.  Kan sulan­dı­rı­cı  teda­vi­nin en önem­li  yan etki­si, kana­ma­lar  ola­bi­lir ve bu durum  kimi zaman has­ta­nın  yaşa­mı teh­li­ke­ye  soka­cak dere­ce­ye  vara­bi­lir. Bu neden­le  kan sulan­dı­rı­cı  kul­la­nan has­ta­lar  düzen­li ola­rak kan tah­li­li yap­tı­ra­rak kanın  sulan­ma ora­nı­nı ölç­tür­me­li” dedi.

MODERN TIP İLE PIH­TI ERİ­T­İCİ ÇÖZÜM
Doç. Dr. Mert Duman­te­pe, modern  tıp­ta­ki geliş­me­ler ve kate­ter yön­tem­le­ri  saye­sin­de has­ta­lı­ğın erken döne­min­de,  özel kate­ter­ler ile direkt pıh­tı­nın içi­ne  giri­le­rek eri­me­si­nin sağ­la­na­bil­di­ği­ni ve  top­lar­da­mar­lar için­de yer alan kapak­lar­da  hara­bi­yet geliş­me­den önce has­ta­lı­ğın  teda­vi edi­le­rek komp­li­kas­yon­la­rın  önle­ne­bil­di­ği­ni belirtti.
Doç. Dr. Duman­te­pe, yeni yön­te­min  uygu­lan­ma­sı­na iliş­kin detay­la­rı ise şöy­le  aktar­dı: Şu an aktif ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız  ve lokal anes­te­zi altın­da uygu­la­nan  Aspi­ras­yon Trom­bek­to­mi ve Trom­bo­li­tik  Tedavi’de, Anji­ojet’ deni­len özel bir  kate­te­ter sis­te­miy­le bir iğne deli­ğin­den  direkt ola­rak dama­rın içi­ne giri­yo­ruz.  Ardın­dan da pıh­tı­yı dama­rın için­den  vakum­la­ya­rak (aspi­ras­yon) temiz­le­me  işle­mi­ni ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Kate­ter  yoluy­la uygu­la­dı­ğı­mız trom­bo­li­tik  teda­vi­de, pıh­tı eri­ti­ci ila­cı direkt pıh­tı­nın  içi­ne ver­di­ği­miz ve çok az mik­tar­da kan  sulan­dı­rı­cı kul­lan­dı­ğı­mız için önem­li  kana­ma ora­nı diğer yön­tem­ler­le  kıyas­lan­ma­ya­cak dere­ce­de düşük. Bu  teda­vi­nin uygu­lan­dı­ğı has­ta­lar­da  lite­ra­tür­de bil­di­ri­len akci­ğer embo­li, ölüm  ve major kana­ma oran­la­rı yüz­de 1’ler  seviyesindedir.”
Has­ta­la­rın erken dönem­de teda­vi  altı­na alın­ma­sı­nın öne­mi­ne deği­nen Doç.  Dr. Mert Duman­te­pe, zaman geç­tik­çe  sert­le­şen pıh­tı­nın, kate­ter yolu teda­vi­ler­le  eri­til­me­si veya par­ça­la­nıp damar­dan  temiz­len­me şan­sı­nın gün­den güne  azal­dı­ğı­nın altı­nı çiz­di. Doç. Dr.  Duman­te­pe, Dün­ya­da 2010’ların  baş­la­rın­da uygu­lan­ma­ya baş­la­nan  Aspi­ras­yon Trom­bek­to­mi ve Kate­ter­le  Trom­bo­li­tik Teda­vi, Türkiye’de sayı­lı  sağ­lık mer­ke­zin­de uygu­la­na­bi­len bu etkin  ve güve­ni­lir yön­te­min çok başa­rı­lı  sonuç­la­rı­nı oldu­ğu­nu görü­yo­ruz” dedi.  Doç. Dr. Duman­te­pe, bu teda­vi­nin  DVT’nin yanı sıra akci­ğer embo­li­si,  atar­da­mar tıka­nık­lık­la­rı ve yapay greft  tıka­nık­lık­la­rın­da da başa­rıy­la kul­la­nıl­dı­ğı­nı  söz­le­ri­ne ekledi.

Share via email<a rel=“nofollow” class=“linksalpha_button linksalpha_link” href=”//www.linksalpha.com/social/mobile” data-url=“http://www.literaturaktuel.com/dvtye-anjiojet-mudahale/” data-text=“DVT’ye anji­ojet” müda­ha­le” data-desc=“Doç. Dr. Mert Duman­te­pe Yeni geliş­ti­ri­len Aspi­ras­yon  Trom­bek­to­mi ve Kate­ter­le  Trom­bo­li­tik Teda­vi, Derin Ven  Trom­bo­zu (DVT) has­ta­la­rı­na umut oldu.  Başa­rı ora­nı çok yük­sek olan bu  yön­te­min Türkiye’de sayı­lı sağ­lık  mer­ke­zin­de uygu­la­na­bil­di­ği­ni  belir­ten Medi­cal Park” data-image=“http://www pred­ni­so­ne dosa­ge.literaturaktuel.com/wp-content/uploads/2017/01/dvt-150x150.jpg” data-button=“none”>
Share

İlgili Haberler

Leave a Comment