Düzenli diş hekimine gidenlerin oranı: Yüzde 10

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Türk Diş­he­kim­le­ri Bir­li­ği ev sahip­li­ğin­de bu yıl ikin­ci kez düzen­le­nen Ağız-Diş Sağ­lı­ğı Par­la­men­to­su­’n­da konu­şan P&G Tür­ki­ye Pro­fes­yo­nel Ağız Sağ­lı­ğı Ülke Müdü­rü Pınar Fes­li Berk­man, Türkiye’de ağız sağ­lı­ğı­nı geliş­tir­mek için önü­müz­de uzun bir yol var. Geliş­miş ülke­le­rin kul­la­nım­la­rı­nın dört­te biri kadar macun kul­la­nı­yo­ruz” dedi. Berk­man, ağız sağ­lı­ğı konu­sun­da far­kın­da­lık yarat­ma­ya ver­dik­le­ri öne­me deği­ne­rek şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bir araş­tır­ma­ya göre ülke­miz­de düzen­li diş heki­mi­ne git­me ora­nı yüz­de 10. Almanya’da her 3 evden birin­de şarj­lı diş fır­ça­sı var­ken, bu oran Türkiye’de yüz­de 1’in altın­da. İns­anl­ar ağız sağ­lı­ğı­na özen gös­ter­me­ye baş­la­dık­ça, bizim gibi fir­ma­lar tek­no­lo­ji­le­re yatı­rım yap­tık­ça bilinç­len­me de artacak.”

İlgili Haberler

Leave a Comment