Düşük riski takviye ile aşılabilir


vitamin-b12-facts-multivitamin-review1KADIN DOĞUM / OCAK 2016

Fer­ti-Jin Kadın Sağ­lı­ğı ve Tüp Bebek Mer­ke­zi Kli­nik Direk­tö­rü, Kadın Has­ta­lık­la­rı, Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, uya­rı­yor: B12 vita­mi­ni eksik­li­ği düşük­le­re yol açar. Çift­le­rin sağ­lık­lı bes­len­me­si, yumur­ta-sperm kali­te­si­ni ve döl­len­me­yi etki­ler. Gebe­lik­ten iki-üç ay önce­sin­den iti­ba­ren Omega‑3, folik asit ve B12 vita­min tak­vi­ye­le­ri­ne baş­la­mak gerekir.”

Op. Dr. Seval Taş­de­mir, tek­rar­la­yan düşük­ler ile ilgi­li bil­gi­ler verdi:

Gebe­li­ğin 20’nci haf­ta­sın­dan önce ve bebek 500 gra­ma ulaş­ma­dan ger­çek­le­şen iki veya daha faz­la düşü­ğe, tek­rar­la­yan düşük denir. Gene­tik fak­tör­ler, düşü­ğün en önem­li sebe­bi­dir. Düşük, gebe­li­ğin 20’nci haf­ta­dan (139 gün­den) önce son­lan­ma­sı­dır. Düşük­te, ağır­lı­ğı 500 gra­ma ulaş­ma­mış fetus (geliş­mek­te olan bebek) atı­lır. Hami­le­li­ğin en sık görü­len komp­li­kas­yo­nu düşük­tür. Kesin ola­rak bilin­me­mek­le bir­lik­te gebe­lik­le­rin düşük­le son­lan­ma ihti­ma­li­nin yüz­de 1540 ara­sın­da oldu­ğu düşü­nül­mek­te­dir. Bir­çok kadın çok erken dönem­de düşük yap­tı­ğın­dan düşü­ğü ağır bir adet kana­ma­sı zan­ne­de­rek fark ede­me­ye­bi­lir. Düşük­le­rin yüz­de 75’i 16’ncı gebe­lik haf­ta­sın­dan, yüz­de 62’si ise 12’nci gebe­lik haf­ta­sın­dan önce ger­çek­le­şir. Gebe­lik iler­le­dik­çe düşük­le son­lan­ma ihti­ma­li aza­lır. Tek­rar düşük yap­ma ihti­ma­li ilk düşük­ten son­ra yüz­de 25, ikin­ci düşü­ğü taki­ben yüz­de 30 ve üçün­cü düşü­ğü taki­ben yüz­de 40’tır.”

OMEGA-3

İLK BELİ­RTİ KANAMA

Düşü­ğün ilk bul­gu­su vaji­nal kana­ma­dır. Bu açık renk­li bir kana­ma ola­bi­le­ce­ği gibi vaji­nal sal­gı­lar­la karı­şık koyu kah­ve­ren­gi bir kana­ma da ola­bi­lir. Vaji­nal kana­ma sap­tan­dı­ğın­da hemen sizi takip eden heki­me baş­vur­ma­nız gere­kir. Anne aday­la­rı­nın yüz­de 70’inde, gebe­li­ğin ilk haf­ta­la­rın­da leke­len­me şek­lin­de kana­ma­lar görü­le­bi­lir. Gebe­li­ğin ilk haf­ta­la­rın­da mey­da­na gelen leke­len­me­ler, emb­ri­yo­nun rah­me tutun­ma­sı sıra­sın­da görü­lür. Vaji­nal kana­ma­ya kasık ağrı­sı ve kramp­la­rın eşlik etme­si, düşü­ğün en önem­li bul­gu­la­rın­dan­dır. Gebe­li­ğin ilk ayla­rın­da artan pro­ges­te­ron hor­mo­nu­nun bağır­sak ve idrar yol­la­rı üze­rin­de­ki etki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak kasık ağrı­sı görü­le­bi­lir. Düzen­li ara­lık­lar­la gelen ve gide­rek şid­det­le­nen kasık ağrı­sı var­lı­ğın­da hemen heki­me baş­vu­rul­ma­lı­dır. Uzun süren kana­ma ve kramp­lar çoğun­luk­la düşük­le sonlanır.”

HAS­TA­LIK­LAR TETİKLEYEBİLİR

Gebe­li­ğe bağ­lı bulan­tı ve göğüs­ler­de ger­gin­lik gibi bul­gu­la­rın bir­den kay­bol­ma­sı, gebe­li­ğin sağ­lık­lı devam etme­di­ği­nin gös­ter­ge­si ola­bi­lir. Anne-baba ada­yı­nın yaşı, bes­len­me, bağı­şık­lık sis­te­mi ve bazı has­ta­lık­lar da düşü­ğü tetik­le­ye­bi­lir” diyen Fer­ti-Jin Kadın Sağ­lı­ğı ve Tüp Bebek Mer­ke­zi Kli­nik Direk­tö­rü, Kadın Has­ta­lık­la­rı, Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, tek­rar­la­yan düşük yaşa­mış anne aday­la­rı­nın nele­re dik­kat etme­si gerek­ti­ği­ni anlattı:

Anne ada­yı­nın yaşı: Anne ada­yı­nın yaşı iler­le­dik­çe düzen­li cin­sel iliş­ki­de bulu­nul­ma­sı­na rağ­men gebe­lik elde edi­le­ne dek geçen süre uzar ve gebe­li­ğin sağ­lık­lı devam etme­si zorlaşır.

Anne ada­yı­nın yaşı­nın düşük ihti­ma­li üze­ri­ne olan etkisi:

20 yaşın altı yüz­de 9.9

2024 yaş­la­rı ara­sı: Yüz­de 9.5

2529 yaş­la­rı ara­sı: Yüz­de 10

3034 yaş­la­rı ara­sı: Yüz­de 11.7

3539 yaş­la­rı ara­sı: Yüz­de 17.7

4044 yaş­la­rı ara­sı: Yüz­de 33.8

44 yaşın üstü: Yüz­de 53.2

Baba ada­yı­nın yaşı: Baba ada­yı­nın 50 yaşın üze­rin­de olma­sı, gene­tik ano­ma­li görül­me ola­sı­lı­ğı­nı artı­ra­rak düşük­le­re neden olabilir.

Trom­bo­fi­li: Gebe­lik süre­sin­ce anne ada­yı­nın rah­min­de ve pla­sen­ta­da pıh­tı oluş­ma­sı engellenir.

Egzer­siz: Gebe­li­ğin ilk üç aylık döne­min­de, gebe­lik önce­sin­de yapı­lan hafif egzer­siz­le­re devam edil­me­sin­de sakın­ca yok­tur. Vücut ısı­sın­da yük­sel­me­ye neden ola­cak ağır ve uzun süre­li egzer­siz­ler­den kaçın­mak gere­kir. Gebe­li­ğin ilk haf­ta­la­rın­da vaji­nal kana­ma­sı olan anne aday­la­rı­nın egzer­siz yap­mak­tan kaçın­ma­la­rı lazım.

woman with stomach cramps

TRAV­MA VE STRES DE ETKİLER

Cin­sel yaşam: Nor­mal gebe­lik­ler­de cin­sel akti­vi­te­nin kısıt­lan­ma­sı­na gerek yok­tur. Tek­rar­la­yan düşük öykü­sü, vaji­nal kana­ma, leke­len­me ve kasık ağrı­sı şika­ye­ti olan anne aday­la­rı­nın ilk haf­ta­lar­da cin­sel akti­vi­te­le­ri­ni sınır­la­ma­la­rı önerilir.

Bes­len­me: Çift­le­rin sağ­lık­lı bes­len­me­si; yumur­ta ve sperm kali­te­si­ni ve döl­len­me­yi etki­ler. B12 vita­mi­ni eksik­li­ği düşük­le­re yol açar.

Bağı­şık­lık sis­te­mi: Bağı­şık­lık sis­te­mi, insan vücu­du­nun has­ta­lık­la­ra kar­şı savun­ma meka­niz­ma­sı­nı oluş­tu­ran kar­ma­şık bir sis­tem­dir. Son yıl­lar­da immü­no­lo­ji (bağı­şık­lık bili­mi) ala­nın­da­ki geliş­me­ler­le bir­lik­te yapı­lan araş­tır­ma­lar, nede­ni izah edi­le­me­yen düşük­le­rin yüz­de 60’ının bağı­şık­lık sis­te­min­de­ki bozuk­luk­la­ra bağ­lı ola­bi­le­ce­ği­ni ve bun­la­rın bir­ço­ğu­nun yeni teda­vi yön­tem­le­ri ile önle­ne­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Endo­met­ri­ozis has­ta­lı­ğı, trav­ma ve stres de düşü­ğe neden olabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment