Düşük Burun Erkeksi, Kalkık Burun Dişi Gösteriyor

www.saglikveyasamdergisi.com.tr’den alın­mış­tır.

KADIN ve erkek­ler­de şek­li ve yapı­sı fak­lı olan burun, ifa­de­ye sade­ce karak­ter değil cin­si­yet de katı­yor. Este­world Plas­tik Cer­ra­hi Has­ta­ne­si Uzman­la­rın­dan Este­tik, Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Uzma­nı Op. Dr. Hakan Gen­ce, kal­kık bur­nun dişi­lik gös­ter­ge­si iken düşük burun ucu­nun erkek­si bir algı oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, burun este­ti­ğin­de bu unsur­la­rın göz önün­de bulun­du­rul­ma­sı gerek­ti­ği­ni vurguladı.

Dr. Hakan Gen­ce; Yüz içe­ri­sin­de burun, bütü­nün bir par­ça­sı­dır. Kişi­nin yüz yapı­sı­nı ince­le­me­den sade­ce buru­na kon­sant­re olur­sa­nız hata yapar­sı­nız. İdeal bir buru­nun, dudak­la-alın­la yap­tı­ğı açı­lar, yüzün dik ve yatay yüzey­le­ri­ne göre ora­nı ile değer­len­di­ri­lir. Burun, her iki kula­ğı da içe­recek şekil­de yüzün 1/5’i geniş­li­ğin­de olma­lı­dır. Yani yüzü eni­ne 5 eşit par­ça­ya böler. Burun yük­sek­li­ği­nin, saç­lı deri sını­rı ve çene­nin en alt ucu ara­sın­da­ki mesa­fe­nin de 13 ora­nın­da olma­sı gere­kir. Yani yüzü diki­ne 3 eşit par­ça­ya böl­me­li­dir. Yan­dan bakıl­dı­ğın­da üst dudak ide­al ola­rak alt duda­ğın 2 mm. önün­de­dir. Kadın­lar­da çene, alt dudak hiza­sı­nın çok hafif arka­sın­da iken, erkek­ler­de ise çene daha kuv­vet­li ve önde­dir. Bur­nun kemik kıs­mı­nın geniş­li­ği, burun delik­le­ri­nin oldu­ğu taban kıs­mı­nın geniş­li­ği­nin %80’inden daha faz­la olma­ma­lı­dır. Burun taba­nın­dan aşa­ğı­dan bakıl­dı­ğı zaman eşke­nar üçgen şek­lin­de görün­me­li­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment