DUOTRAV Steril Oftalmik Çözelti

ALCON Labo­ra­tu­var­la­rı, glo­kom­da göz içi basın­cı­nı düşür­mek ama­cıy­la kul­la­nı­lan ürü­nü DUOT­RA­V­’ı tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Etken mad­de ola­rak Tra­vop­rost ve Timo­lol içe­ren DUOT­RAV, topi­kal beta blo­kör­le­re veya pros­tag­lan­din ana­log­la­rı­na yeter­siz yanıt veren, açık açı­lı glo­kom­lu veya okü­ler hiper­tan­si­yon­lu has­ta­lar­da artan göz içi basın­cı­nı (GİB) düşür­me­de kullanılıyor.
DUOT­RA­V­’ın içe­ri­ğin­de bulu­nan tra­vop­rost ve timo­lol male­at, bir­bi­ri­ni tamam­la­yan etki meka­niz­ma­sı ile göz içi basıncını
düşü­rür­ler ve ortak etki­le­ri, her bir bile­şe­nin tek başı­na etki­si ile kar­şı­laş­tı­rı­lın­ca daha faz­la göz içi basın­cı­nın düş­me­si ile sonuçlanır.
Bir pros­tag­lan­din F2α ana­lo­ğu olan travoprost,
olduk­ça selek­tif ve pros­tag­lan­din FP resep­tör­le­ri için yük­sek afi­ni­te gös­te­ren tam bir ago­nist­tir, ve tra­be­kü­ler ağ yapı­sı ve uve­ask­le­ral yol­la­rıy­la aköz hümö­rün dışa akı­mı­nı artı­ra­rak göz içi basın­cı­nı düşü­rür. Timo­lol male­at, her­han­gi bir int­rin­sik sem­pa­to­mi­me­tik akti­vi­te, direkt miyo­kar­di­yal bas­kı­la­yı­cı veya memb­ran stabilize
edi­ci akti­vi­te gös­ter­me­yen non-selek­tif bir adre­ner­jik blo­kör ajandır.

Geniş Bil­gi İçin: Alcon Labo­ra­tu­var­la­rı Tic. A.Ş.,
Tel: (0216) 425 68 70

İlgili Haberler

Leave a Comment