Dünyanın İlk Probiyotikli Yemek Yarışmasında Profesörler Yarıştı

Hekim­ler, bağır­sak­lar­da­ki yarar­lı bak­te­ri­le­re dik­kat çek­mek amacıyla”Dünyanın İlk Pro­bi­yo­tik­li Yemek Yarışması”nda tarif­le­riy­le yarıştılar.

İst­anb­ul Polat Rena­is­san­ce Ote­l­’­de, Bifi­form tara­fın­dan düzen­le­nen gece­de, Prof. Dr. Raşit Vural Yağ­cı ve Prof. Dr. Reha Erte­n­’in yanı sıra 8 yaban­cı dok­tor yarış­tı. Hazır­la­nan yemek­ler, jüri üye­le­ri Prof. Dr. Yvan Van­denp­les, Prof. Dr. Ateş Kara ve Şef Yücel Dere­yay­la­’­ya sunul­du. Oyla­ma sonu­cun­da Prof. Dr. Anna Maria Sta­i­ano­’­nun yap­tı­ğı pro­bi­yo­tik­li yemek­ler birin­ci­li­ğe layık görüldü.
Dün­ya­nın ilk Pedi­at­rik Pro­bi­yo­tik ve Pre­bi­yo­tik top­lan­tı­sı IS3P-2012, koru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri konu­sun­da faali­yet gös­te­ren Bifi­form ve Zürih–İsviçre mer­kez­li der­nek IPA (Inter­na­ti­onal Pro­bi­otics Association)‘nın bilim­sel işbir­li­ğin­de 2426 Şubat tarih­le­ri ara­sın­da İst­anb­ul Polat Rena­is­san­ce Otel’de ger­çek­leş­ti­ril­di. Konu­sun­da dün­ya­nın önem­li fikir lider­le­ri­ni bir ara­ya geti­ren sem­poz­yum­da, Türk hekim­le­ri pro­bi­yo­tik­ler­le ilgi­li uzman bilim insan­la­rı­nı din­le­me fır­sa­tı buldular.
Sem­poz­yu­m­’un gala gece­sin­de, gün­lük bes­len­me­de alı­na­ma­yan pro­bi­yo­tik­le­rin öne­mi­ne dik­kat çek­mek üze­re dok­tor­la­rın katı­lı­mıy­la bir yemek yarış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Bifiform’un spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len yemek yarış­ma­sın­da uzman hekim­ler sağ­lık­lı yemek hazır­la­ya­bil­mek için kıya­sı­ya bir­bi­riy­le yarış­tı­lar. Polat Otel’in Exe­cu­ti­ve Şefi Yücel Dere­yay­la tara­fın­dan yöne­ti­len dün­ya­nın ilk yemek yarış­ma­sın­da mev­sim seb­ze­le­ri­ne pro­bi­yo­tik­ler ile hazır­lan­mış sos­lar kata­rak yemek­ler hazırlandı.
Yemek­ler jüri üye­si olan diğer pro­bi­yo­tik duaye­ni pro­fö­sör­ler tara­fın­dan lez­zet, görün­tü ve hazır­lık aşa­ma­sı­na göre değerlendirildi.
Süley­man Demi­rel Üni­ver­si­te­si Pedi­yat­rik Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Doç. Dr. Mete­han Özen, pro­bi­yo­tik­le­rin, sin­di­rim sis­te­min­de vücu­du has­ta­lık­la­ra kar­şı koru­yan, sağ­lık­lı yaşa­na­bil­me­si­ne yar­dım­cı olan, bağır­sak­lar­da doğal ola­rak bulu­nan can­lı bak­te­ri­ler oldu­ğu­nu belir­te­rek, Pro­bi­yo­tik­ler, zarar­lı mik­rop­la­rın bağır­sak duvar­la­rı­na tutun­ma­sı­nı engel­le­ye­rek sağ­lı­ğı­mız üze­rin­de fay­da­lar sağ­lar. Pro­bi­yo­tik içe­ren besin­le­rin tüke­ti­mi, sin­di­rim sis­te­mi­mi­zin düzen­li çalış­ma­sı­na yar­dım­cı olur ve çeşit­li yön­ler­le sağ­lı­ğı­mı­zın korun­ma­sı­na kat­kı­da bulu­nur” dedi.
Sezar­yen­le doğan veya anne sütü ile bes­le­ne­me­yen bebek­le­rin, sin­di­rim sis­te­mi­ni düzen­le­yen dost bak­te­ri­ler­den uzak kal­dı­ğı­nı belir­ten Doç. Dr. Özen, Sezar­yan­la doğan veya anne sütü ile bes­le­ne­me­yen bebek­ler dost bak­te­ri­ler­den uzak kalır ve kolik, gaz, ishal, kabız­lık gibi sin­di­rim sis­te­mi­nin sağ­lı­ğı için bebek­le­re pro­bi­yo­tik dost bak­te­ri des­te­ği önem­li­dir” dedi.

 

 

İlgili Haberler

Leave a Comment