Dünyanın 2. büyük kaynar gölüne sahip ülke: DOMİNİKA

Layout 1KASIM 2015

1493’te keş­fe­den Kris­tof Kolomb, bu ada­ya Domi­ni­ka” adı­nı vermiştir.

İsp­any­ol ve Fran­sız­la­rın ege­men­li­ğin­de kalan, 1763’te İng­il­izl­er­in eli­ne geçen, 1967’de İng­il­iz Mil­let­ler Topluluğu’na katı­lan, 1978’de bağım­sız­lı­ğı­nı ilan eden Domi­ni­ka, İng­il­iz Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu, Bir­leş­miş Mil­let­ler, Kara­yip Top­lu­lu­ğu, Küba, Vene­zu­ela, Boliv­ya ve Nikaragua’nın için­de yer aldı­ğı ALBA’nın üyesidir.

744 km2 yüzöl­çü­me, 74 bin nüfu­sa, 10.200 USD kişi başı mil­li geli­re sahip olan Dominika’nın baş­ken­ti Roseau’dur.

Vol­ka­nik köken­li, verim­li top­rak­la­ra ve dün­ya­nın ikin­ci büyük kay­nar gölü­ne sahip olan Dominika’nın omur­ga­sı­nı oluş­tu­ran yük­sek sırt­tan, kıyı şeri­di­ne doğ­ru bir­kaç ırmak akar.

dominika-01

Dominika’nın temel geçim kay­nak­la­rı­nı plan­tas­yon­lar (muz, kakao, yeşil limon, kop­ra, vanil­ya), pon­za ve balık­çı­lık oluş­tu­rur. Gıda mad­de­le­ri­ni ithal eden Domi­ni­ka, eko­no­mik büyü­me­yi turizm­le sağ­la­ma­ya çalışmaktadır.

dominika-03

İlgili Haberler

Leave a Comment