Dünya ilaç devlerinin gündemi: BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR

Meh­met Dükkancı

İlaç sek­tö­rü­nün gele­ce­ği­ni oluş­tu­ran biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın dün­ya ilaç paza­rın­da­ki yeri gün geç­tik­çe artı­yor. Bu yıl biyo­tek­no­lo­ji ile ilgi­li dün­ya­da­ki geliş­me­le­ri CPhI İstanbul’da tek bir çatı altın­da top­la­ma­ya hazır­lan­dık­la­rı­nı belir­ten UBM EMEA İst­anb­ul Mar­ka Direk­tö­rü Meh­met Dük­kan­cı; Türkiye’nin jeopo­li­tik konu­mu saye­sin­de ilaç sek­tö­rün­de küre­sel bir oyun­cu ola­bi­le­ce­ği­ni aktarıyor.

İlaç sek­tö­rü biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­re doğ­ru yöne­lir­ken, dün­ya üze­rin­de­ki ilaç üre­ti­ci­le­ri ve satı­cı­la­rı Orta­do­ğu, Kuzey Afri­ka, Orta Asya ve Kaf­kas­ya böl­ge­le­rin­de­ki pazar payı­nı keş­fet­me­ye baş­la­dı. Bu potan­si­ye­lin far­kın­da olan CPhI İst­anb­ul, sek­tö­re yön verecek olan biyo­tek­no­lo­ji konu­su­nu bu yıl fuar semi­ner prog­ra­mı­na ekle­di. 2016 iti­ba­riy­le küre­sel ilaç paza­rı­nın yak­la­şık yüz­de 20’sini oluş­tu­ran biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­rin, Tür­ki­ye ilaç paza­rın­da değe­ri 2.57 mil­yar TL ve yüz­de 17’yle önem­li bir paya sahip.

Meh­met Dük­kan­cı; Tür­ki­ye ilaç paza­rın­da 183 refe­rans ve 38 biyo­ben­zer ilaç bulu­nur­ken, biyo­ben­zer ilaç­la­rın yüz­de 34’ünün üre­ti­mi yerel ola­rak yapı­lı­yor. Bu tab­lo­ya baka­rak Tür­ki­ye fır­sat­la­rı iyi değer­len­di­rir­se, lokas­yon ola­rak biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın Ar-Ge mer­ke­zi hali­ne dönü­şe­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Hız­lı büyü­yen bir pazar söz konu­su olun­ca daha emin adım­lar­la iler­le­mek ve daha bilinç­li olmak gere­ki­yor. Bu neden­le CPhI İst­anb­ul 2017’de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Biotek­no­lo­ji Kon­fe­ran­sı ile katı­lım­cı­la­rı­mı­za biyo­tek­no­lo­jik ilaç paza­rı hak­kın­da son geliş­me­le­ri aktar­mak hem bizim için hem de Tür­ki­ye için olduk­ça önem­li” dedi.

BİY­OT­EKN­OL­OJİ MASA­YA YATIRILACAK

CPhI İst­anb­ul 2017 kap­sa­mın­da ger­çek­le­şecek olan Biotek­no­lo­ji Kon­fe­ran­sı; İran, Ceza­yir, Suudi Ara­bis­tan, Eti­yop­ya, Ürdün, Kana­da, Kaza­kis­tan, Bah­reyn, Hin­dis­tan ve İspanya’dan bir­çok konuş­ma­cı­ya ev sahip­li­ği yapa­cak. CPhI İstanbul’un bu yıl bir ilki ger­çek­leş­ti­re­ce­ği Biotek­no­lo­ji Konferansı’nda ilk gün Yerel teş­vik­ler, düzen­le­me­ler ve Bio know-how konu­la­rı­na deği­ni­lecek. İkinci gün Tür­ki­ye, Orta Doğu ve Kuzey Afri­ka böl­ge­sin­de başa­rı­lı pazar stra­te­ji­le­ri, iş model­le­ri ve fiyat­lan­dır­ma poli­ti­ka­la­rı” üze­ri­ne konuş­ma­cı­la­rın yer ala­ca­ğı kon­fe­rans­ta, üçün­cü gün ise biyo­ben­zer ilaç­la­rın gele­ce­ği, AR-Ge ve biyo­ben­zer ilaç­la­rın geliş­ti­ril­me­si üze­ri­ne konuş­ma­cı­lar yer alacak.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment