Dünya Aferez Birliği Başkanlığına Türk bilim insanı

Fevzi Altuntaş
Fev­zi Altuntaş

HAZİ­R­AN 2016

Dün­ya gene­lin­de afe­rez ala­nın­da çatı orga­ni­zas­yon olan Dün­ya Afe­rez Bir­li­ği (WAA-World Aphe­re­sis Asso­ci­ati­on) Başkanlığı’na bir Türk bilim insa­nı seçil­di. Dün­ya Afe­rez Bir­li­ği, Yıl­dı­rım Beya­zıt Üni­ver­si­te­si Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Fev­zi Altuntaş’ın baş­kan­lı­ğı­nı, Paris’te düzen­le­nen 16. WAA Kongresi’nde ilan etti. Baş­ta hema­to­lo­ji olmak üze­re yüz­ler­ce has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan, kök hüc­re nak­li uygu­la­ma­la­rı için büyük önem taşı­yan Afe­rez, Türkiye’de 1990’lı yıl­la­rın başın­da uygu­lan­ma­ya baş­lan­dı ve son yıl­lar­da olmaz­sa olmaz bir bilim dalı hali­ne gel­di. Dün­ya gene­lin­de kişi­ye özel kan­ser teda­vi­le­rin­de kul­la­nı­lan immü­no­te­ra­pi­yi des­tek­le­yen Afe­rez yön­te­mi, ülke­miz­de de başa­rı­lı şekil­de uygulanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment