DSÖ Hepatit B Rehberi’ni İstanbul’da açıkladı: Jenerik ilaçları kullanın

  24410

Asi­an Pasi­fic Asso­ci­ati­on for the Study of Liver (APASL) 2015 bu yıl İstanbul’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Hepa­tit B ve Hepa­tit C’nin ele alın­dı­ğı Kara­ci­ğer Olimpiyatları’nda, has­ta­lık­lar­la küre­sel müca­de­le baş­lı­ğı ön plan­day­dı. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü de geç­ti­ği­miz yıl hazır­la­dı­ğı Hepa­tit C enfek­si­yon­la­rı­na yöne­lik reh­be­rin ardın­dan bu yıl Hepa­tit B Rehberi’ni İstanbul’da açık­la­dı. Reh­ber­de, Hepa­tit B tanı­sı ve teda­vi­si­ne yöne­lik küre­sel pren­sip­ler belir­len­di. Reh­be­rin hazır­lan­ma­sın­da kat­kı sunan bilim insan­la­rı, Hepa­tit B ile müca­de­le­de ana hedef­le­rin paha­lı test­ler yeri­ne ucuz, basit ve inva­ziv olma­yan test­le­rin kul­la­nı­mı­nı yay­gın­laş­tır­mak; yeni ve paha­lı ilaç­lar yeri­ne var olan jene­rik ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nı teş­vik etmek oldu­ğu­nu söyledi. 

İLAÇ VAR AMA ULAŞILAMIYOR

DSÖ’den Dr. Phil­lip­pa Eas­terb­ro­ok, reh­ber­de­ki amaç­la­rı­nı şu şekil­de anlat­tı: İnv­az­iv ve paha­lı olma­yan test­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, siroz­da has­ta­la­rın teda­vi için önce­lik­len­di­ril­me­si, düşük risk has­ta­la­rı­nın takip edil­me­si, teda­vi­de teno­fo­vir” ve entecavir”in ter­cih edil­me­si, kan­se­rin erken teş­his eil­me­si ve tek bir ilaç­la teda­vi­si­nin yapıl­ma­sı, teda­vi­ye ne zaman son veri­le­ce­ği­nin belir­len­me­si.” DSÖ Glo­bal Hepa­tit Programı’ndan Dr. Ste­fan Wik­tor da, virüs nede­niy­le dün­ya­da her yıl 650 bin kişi­nin öldü­ğü­nü, bu ölüm­le­rin büyük bölü­mü­nün düşük ve orta gelir­li ülke­ler­de mey­da­na gel­di­ği­ni bil­dir­di. Dün­ya­da yak­la­şık 240 mil­yon kişi­nin kro­nik Hepa­tit B has­ta­lı­ğı­na yaka­lan­mış durum­da oldu­ğu­na dik­kat çeken Wik­tor, Bu has­ta­lık­la­rı önle­yecek ilaç­lar var olmak­la bir­lik­te özel­lik­le Asya ve Afrika’da mil­yon­lar­ca kişi ilaç­la­ra ula­şa­mı­yor. DSÖ’nün yayın­la­dı­ğı reh­ber, kimin teda­vi­ye ihti­ya­cı oldu­ğun­dan baş­la­ya­rak han­gi ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı gerek­ti­ği ve uzun süre­li izle­min nasıl yapı­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin kanı­ta daya­lı öne­ri­ler­de bulu­nu­yor” dedi. 

APASL 2015_poster

TANI VE TEDA­Vİ­YE STANDART

Reh­ber­de öne­ri­len ilaç­lar bir­çok ülke­de jene­rik for­mun­da bulu­nu­yor, dola­yı­sıy­la fiyat­la­rı uygun ve ayda kişi başı­na 5 dola­ra kadar düşe­bi­li­yor. Teda­vi halen has­ta olan­lar için bir umut sağ­lar­ken yeni enfek­si­yon­la­rın önlen­me­si de çok önem­li. Bu neden­le DSÖ bütün çocuk­la­rın Hepa­tit B aşı­sıy­la aşı­lan­ma­sı­nı ve ilk dozun ilk 24 saat için­de veril­me­si­ni öne­ri­yor. DSÖ’nin yeni güven­li enjek­si­yon­lar” kam­pan­ya­sı da sağ­lık hiz­met­le­rin­de­ki bütün enjek­si­yon­la­rın güven­li olma­sı için gere­ken­le­rin yapıl­ma­sı gerek­ti­ği­ne dik­kat çeki­yor. DSÖ, teda­vi izlem ve kara­ci­ğer hasa­rı­nın tes­pi­ti için APRI ve tran­si­ent elas­tog­ra­fi (Fib­roS­can) test­le­ri­ni öneriyor. 

HAS­TA­LA­RI DIŞLAMAYIN 

Yeni Delhi’de kuru­lu olan Kara­ci­ğer ve Saf­ra Kese­si Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü Direk­tö­rü, APASL Yön­len­dir­me Komi­te­si Baş­ka­nı, Ulus­la­ra­ra­sı Hepa­to­lo­ji Der­gi­si Başe­di­tö­rü Prof. Dr. Shiv K. Sarin de, Hepa­tit B has­ta­la­rı­nın yüz­de 75’inin Asya’da bulun­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Has­ta­la­ra yöne­lik ayrım­cı­lı­ğa da vur­gu yapan Prof. Dr. Sarin, 350 mil­yon Hepa­tit B’li has­ta bulu­nu­yor. Bu kişi­ler evle­ne­mi­yor, boşa­nı­yor, iş bula­mı­yor, vize ala­mı­yor. Has­ta­lar kri­mi­na­li­ze edi­li­yor. Bu kişi­ler top­lum­dan izo­le edil­me­me­li. Çocuk­lar top­lum­dan dış­lan­ma­ma­lı. Bu reh­ber­de, Has­ta­la­rı izo­le etme­yin, onla­rın hata­sı yok’ diyo­ruz” diye konuştu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment