Driclor®

Gla­xoS­mithK­li­ne İlaçl­arı San. ve Tic. A.Ş aşı­rı ter­le­me­ye kar­şı geliş­ti­ril­miş bir anti-pers­pi­rant ürü­nü Driclor®‘u tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Nor­mal koşul­lar­da dahi ter­le­yen insan­lar için özel ola­rak geliş­ti­ri­len Dric­lor, her cilt tipin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bile­şi­min­de alkol, alü­min­yum klo­rür, su bula­nan Dric­lor, kul­la­nım­dan 12 haf­ta son­ra önem­li ölçü­de ter­le­me­de azal­ma gözlemlenmektedir.
Kul­la­nı­mı: Driclor’u uygu­la­ma­dan önce etki­le­nen böl­ge­ler iyi­ce kuru­lan­ma­lı­dır (aksi tak­dir­de iri­tas­yon olu­şa­bi­lir). Baş­lan­gıç­ta gün­de bir kez, gece yat­ma­dan önce uygu­la­nır. Sabah Driclor’u yıka­nıp temiz­len­dik­ten son­ra nor­mal ola­rak kul­la­nı­lan deodo­rant kul­la­nıl­ma­ya devam edilir.
Islak, hasar gör­müş, has­sas, tah­riş olmuş ya da yeni traş edil­miş cil­de uygulanmaz.
Geniş Bil­gi İçin: Gla­xoS­mithK­li­ne İlaçl­arı San. ve Tic. A.Ş., Tel: (0212) 339 44 00

İlgili Haberler

Leave a Comment