Dr. Ümit Dereli AİFD genel sekreteri

Ümit Dereli
Ümit Dere­li

OCAK 2016

Uzun yıl­lar­dır sağ­lık, ilaç ve medi­kal tek­no­lo­ji alan­la­rın­da­ki çalış­ma­la­rı ile tanı­nan Dr. Ümit Dere­li, Araş­tır­ma­cı İlaç Fir­ma­la­rı Der­ne­ği Genel Sek­re­ter­lik göre­vi­ne atan­dı. 1 Eylül 2014 tari­hin­de Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ola­rak AİFD’ye katı­lan Dr. Ümit Dere­li, 1 Nisan 2015 tari­hin­den bu yana der­nek Genel Sek­re­ter­lik pozis­yo­nu­nun boşal­ma­sı nede­niy­le Genel Sek­re­ter Veki­li ola­rak görev yapıyordu.

İlgili Haberler

Leave a Comment