Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Bayer Pharmaceuticals’a ülke müdürü oldu

Oğuz Mülazımoğlu
Oğuz Müla­zı­moğ­lu

OCAK 2016

Bayer’de Kadın Sağ­lı­ğı ve Genel Teda­vi­ler EMEA Böl­ge­si (Avru­pa, Orta­do­ğu ve Afri­ka) Pazar­la­ma Bölüm Baş­kan­lı­ğı göre­vi­ni yürü­ten Dr. Oğuz Müla­zı­moğ­lu, şir­ke­tin Phar­ma­ce­uti­cals (İlaç) Bölümü’nün Tür­ki­ye Ülke Müdürlüğü’ne atan­dı. İlaç sek­tö­rün­de 24 yıl­lık tec­rü­be­ye sahip olan Dr. Müla­zı­moğ­lu, 2008 yılın­da Bayer aile­si­ne katıl­ma­dan önce Knoll Alman İlaç, Abbott ve Sche­ring-Plo­ugh gibi dün­ya­nın önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­de artan sorum­lu­luk­lar­la üst düzey görev­ler­de bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment