Dr. Nilüfer Çetin, Janssen Medikal Direktörü oldu

Nilüfer Çetin
Nilü­fer Çetin

ŞUBAT 2016

Dr. Nilü­fer Çetin, Jans­sen Tür­ki­ye Medi­kal Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Nilü­fer Çetin, bu atan­ma önce­sin­de Jans­sen Tür­ki­ye Pazar­la­ma ve İş Birim­le­ri Departmanı’nda Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi Pazar­la­ma ve İş Biri­mi Müdü­rü göre­vi­ni başa­rıy­la sür­dür­müş­tü. Jans­sen Türkiye’ye 2008 yılın­da Anti-İnf­ekt­if ve Nöro­lo­ji Tera­pö­tik Alan Müdü­rü ola­rak katı­lan Çetin, Jans­sen Enfek­si­yon Takı­mı” oluş­ma­sı­na des­tek sağ­la­mış­tı. 2013 yılı­na kadar, MSS port­fö­yün­de Tera­pö­tik Alan Müdü­rü göre­vi­ni yürü­te­rek, bu göre­vi­ne ek ola­rak, bilim­sel lider ola­rak İmm­ün­ol­oji” ala­nın­da tec­rü­be­le­ri­ni aktar­mış ve pay­daş­lar ile iş bir­li­ği kur­ma­ya ve bera­be­rin­de yeni viz­yon ve stra­te­ji­le­rin geliş­ti­ril­me­si­ne kat­kı sağ­la­mış­tı. 2013 yılı iti­ba­ri ile de Jans­sen Tür­ki­ye Pazar­la­ma stra­te­ji­le­ri­ne MSS ve İmm­ün­ol­oji port­fö­yü için öncü­lük eden Çetin, aynı zaman­da MSS Değer Takı­mı Lide­ri ola­rak has­ta çık­tı­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si adı­na iç görü­le­rin stra­te­ji­le­re dönüş­tü­rül­me­sin­de lider­lik etmişti.

İlgili Haberler

Leave a Comment