Dr. Hüsemoğlu Abbott Yenilikçi İlaçlar Divizyonuna Atandı

TÜRKİYE’de 1987 yılın­dan bu yana sağ­lık hiz­met­le­ri ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Abbott Türkiye’nin Yeni­lik­çi İlaçl­ar Diviz­yo­nu Genel Müdür­lük göre­vi­ne Dr. Mete Hüse­moğ­lu atan­dı. Dr. Mete Hüse­moğ­lu, kari­ye­ri­ne 1995 yılın­da Bilim İlaç’ta baş­la­dı. 1997 yılı iti­ba­rı ile Merck Sharp Doh­me Türkiye’de (MSD) pazar­la­ma ve satış ala­nın­da çeşit­li rol­ler üst­le­nen Hüse­moğ­lu Doğu Avru­pa, Orta­do­ğu ve Afri­ka Böl­ge­le­rin­de pazar­la­ma ala­nın­da fark­lı görev­ler­de bulun­du. Bal­tık Ülke­le­rin­den sorum­lu Böl­ge Direk­tör­lü­ğün­den son­ra, 2005’te MSD Tür­ki­ye Genel Müdü­rü, 2009’da EEMEA (Doğu Avru­pa, Orta­do­ğu ve Afri­ka) Bölgesi’nden sorum­lu Stra­te­ji ve İnov­asy­on Lide­ri, 2010’dan iti­ba­ren San­ta Far­ma Türkiye’de Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı görev­le­ri­ni üstlendi.

İlgili Haberler

Leave a Comment