Down sendromlu gençler çalışmak istiyor

TEM­MUZ 2016

Saban­cı Vak­fı des­te­ği ile yürü­tü­len Bağım­sı­zım Çün­kü Çalı­şı­yo­rum Prog­ra­mı” kap­sa­mın­da Down Send­ro­mu Der­ne­ği ve Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Özel Eği­tim Bölü­mü Zihin Engel­li­le­rin Eği­ti­mi Ana­bi­lim Dalı öğre­tim bölü­mü işbir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı kamu­oyuy­la paylaşıldı.Veriler, 51 aile ve 46 Down send­rom­lu birey­le anket çalış­ma­sı, ardın­dan 21 aile ve 20 insan kay­nak­la­rı uzma­nıy­la görüş­me yapı­la­rak toplandı.

sabanci

HİZM­ET SEK­TÖ­RÜ­NÜ TER­CİH EDİYORLAR

Türkiye’de Down Send­rom­lu Birey­le­rin İst­ihd­amı İçin Bek­len­ti­ler Araştırması’na göre, Down send­rom­lu birey­le­rin yüz­de 98’i çalış­mak iste­di­ği­ni belirt­ti. Neden çalış­mak iste­dik­le­ri soru­su­na ise bir­den faz­la seçe­nek ara­sın­dan yüz­de 72 ile para kazan­mak en çok ter­cih edi­len sebep oldu. Bunu yüz­de 54 ile aile­si­ne des­tek olmak, yüz­de 48 ile arka­daş edin­mek ve evlen­mek, yüz­de 24 ile iste­dik­le­ri­ni almak ve yüz­de 22 ile de zaman geçir­mek izledi. 

Birey­le­rin en çok ter­cih etti­ği işler sıra­sıy­la gar­son­luk, ofis işi, temiz­lik ve otel görev­li­si oldu. Bun­la­rı yine sıra­sıy­la kuaför­lük, mağa­za görev­li­li­ği, mar­ket görev­li­li­ği takip etti. Birey­le­rin yüz­de 74’ü bir işe gire­bil­mek için hiç­bir giri­şim­de bulun­ma­dı­ğı­nı, yüz­de 13’ü kur­sa katıl­dı­ğı­nı, yüz­de 10’u işyer­le­riy­le görüş­tü­ğü­nü ancak kabul edil­me­di­ği­ni, yüz­de 2’si bele­di­ye ile görüş­tü­ğü­nü dile getir­di. Birey­le­rin yüz­de 30’u çok işçi çalış­tı­ran yer­ler­de ve dev­let kurum­la­rın­da, yüz­de 22’si evde, yüz­de 20’si koru­ma­lı işyer­le­rin­de, yüz­de 15’i az işçi çalış­tı­ran yer­ler­de çalış­mak iste­di­ği­ni belir­tir­ken yüz­de 4’ü bir fik­ri olma­dı­ğı­nı ifa­de etti. Bura­da­ki dik­kat çeki­ci nok­ta, aile bek­len­ti­le­ri ile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da genç­le­rin çalış­ma ortam­la­rı ile ilgi­li bek­len­ti­le­ri­nin daha fark­lı olma­sı ve koru­ma­lı işyer­le­ri­nin onlar tara­fın­dan çok ter­cih edilmemesi. 

İŞV­ER­ENL­ER SICAK BAKIYOR

Gıda, konak­la­ma, sağ­lık, ilaç sana­yi, elekt­ro­nik eşya, üre­tim, amba­laj ve giyim sek­tör­le­rin­de­ki 20 şir­ke­tin insan kay­nak­la­rı direk­tör­le­riy­le yapı­lan görüş­me­le­rin değer­len­dir­me­le­ri hala devam edi­yor, ama ilk gelen sonuç­lar sanı­la­nın aksi­ne işve­ren­le­rin bu konu­ya sıcak yak­laş­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor. İşv­er­enl­er­in %35’i hali hazır­da zihin­sel engel­li birey­ler­le çalış­tık­la­rı­nı ifa­de eder­ken kalan %65’i işye­rin­de zihin­sel yeter­siz­li­ği olan birey çalış­tır­ma­dık­la­rı­nı, ancak çalış­tır­ma­ya sıcak bak­tık­la­rı­nı, bu birey­ler­le diğer çalı­şan­la­rı ara­sın­da çalış­ma per­for­man­sı ola­rak bir fark ola­ca­ğı­nı düşün­dük­le­ri­ni, ancak bu birey­ler­den bek­len­ti­le­ri­nin yük­sek olma­dı­ğı­nı dile getirdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment